Meslek Yüksekokullarındaki Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kaysi F., GÜROL A.

1st International Congress On Social Sciences, Granada, Spain, 18 September 2017, vol.1, no.1, pp.342-343

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Granada
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.342-343
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

There are a total of 947 vocational schools in Turkey. The student quota at these institutions is almost half of the total higher education quota. These institutions are provided vocational education to students. The purpose of this study is evaluation of different dimensions of vocational education in vocational schools by different stakeholders’ perspectives. This study was conducted with qualitative techniques. A case study has been used that allows for a deep examination of a limited situation. The interviews with 15 participants, five instructors, five students and five graduates were recorded with voice recorder. After the obtained records were transcribed, the data were subjected to content analysis. According to some findings, it is important for these institutions to have a preference for their near future. During the teaching process, some adverse events have been identified in all the determined dimensions. In order to increase the quality of vocational education, it has been determined that some instructors are making personal efforts. Besides, it has been revealed that there are very weak collaborations with the sector. Finally, lack of interesting of students to vocational courses and lack of course practice are confronting as the consequences that adversely affect vocational education. Among the recommendations of the study are; titles such as ensuring the resolution of identified problems, increasing cooperation with the sector and development of new curriculum for vocational education are located.

Türkiye’de 846’sı devlet üniversitesi, 95’i vakıf üniversitesi ve 6’sı vakıf meslek yüksekokulu bünyesinde olmak üzere toplam 947 adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kurumlardaki öğrenci kontenjanı, toplam yükseköğretim kontenjanının neredeyse yarısıdır. Meslek yüksekokulu bünyesinde öğrenim gören öğrencilere iki yıllık öğrenim süresince mesleki eğitim verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı paydaşların bakış açısıyla meslek yüksekokullarındaki mesleki eğitimin farklı boyutlarının değerlendirilmesini yapmaktır. Bu çalışma nitel tekniklerle yürütülmüştür. Sınırlı bir durumun derin bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Beş öğretim elemanı, beş öğrenci ve beş mezun olmak üzere toplam 15 katılımcıyla yapılan görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Elde edilen kayıtlar transkript edildikten sonra, veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen bazı bulgulara göre, bu kurumların yakın gelecekleri açısından bir tercihte bulunmaları, yapacakları tercih açısından önemlidir. Öğretim süreçlerinde, belirlenen tüm boyutlarda çok sayıda olumsuz durum tespit edilmiştir. Mesleki eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla, bazı öğretim elemanlarının kişisel gayretlerde bulundukları belirlenmiştir. Sektörle yapılması beklenen işbirlikleri konusunda, çok zayıf kalındığı ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğrencilerin ilgisizlikleri ve ders uygulamalarının yapılmaması veya eksik kalması, mesleki eğitimi olumsuz etkileyen sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın önerileri arasında; öncelikli olarak belirlenen sorunların çözümünün sağlanması, sektörle yapılacak işbirliklerinin arttırılması, eğitim programının yenilenmesi gibi başlıklar yer almaktadır.