Beceri Temelli Matematik Sınav Başarısının Çeşitli Unsurlar Çerçevesinde Analizi


Anbarpınar M., Kadıoğlu H.

IEXCEL 2023 3. ULUSLARARASI EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK KONGRESİ, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz koşullarında sürekli olarak değişen toplum yapısı, teknolojinin hızlı ilerleyişi gibi faktörler her alanda etkisini göstermiş ve eğitim de bu etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Eğitimdeki bu gelişme, beraberinde ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinde de değişimi zorunlu kılmıştır. Buna bağlı olarak ülkemizde 2018 yılından sonra ulusal LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı uygulanmaya başlanmıştır. Bu sınav ile beraber MEB’in, PISA’nın ölçütleriyle benzer doğrultuda, 2018 yılında yayınladığı ‘’Beceri Temelli Sorular’’ literatüre girmiştir. Bu araştırmada LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısı, öğrencilerin matematik öz-yeterlik algısı ile okuduğunu anlama becerileri ve beceri temelli matematik sınav başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bağımsız değişkenler olarak cinsiyet, anne/baba eğitim durumu, kardeş sayısı, evde konuşulan dil, sosyoekonomik düzey, kitap okuma sıklığı alınmış ve bu değişkenlerin, bağımlı değişkenler olarak belirlenen okuduğunu anlama becerisi, matematik kaygısı, matematik öz-yeterlik algısı ve beceri temelli matematik başarısı ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Bu çalışma korelasyonel araştırma deseninde yapılmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilere “Okuduğunu Anlama Başarı Testi’’(Akbalık, 2020), “Beceri Temelli Matematik Sınavı’’, “Matematik Kaygı Ölçeği’’(Akçakın vd., 2015), “Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeği’’(Yurt ve Sünbül, 2014) uygulanmıştır. Araştırma Şırnak İli Merkez ilçesindeki ortaokullarda bulunan 8. Sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Örneklem 455 öğrenciden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Araştırma 2023 yılında, 3 farklı sosyo-ekonomik düzeyden 6 farklı ortaokulda yapılmıştır. Araştırma sonucunda bağımlı değişkenlerin arasındaki korelasyon Spearman’s rho testiyle belirlenmiştir. Ayrıca ele alınan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde ne derecede etkili olduğu ve bağımsız değişkenlere ait her bir alt grup için hangi gruplar arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın daha geniş bir örneklemde yapılması önerilebilir.