The Relationship Among Economic Growth, Air-Quality and Health


Okan J., Dinç T. A.

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.688-699

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.688-699
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the first half of the 20th century, the rapid industrialization of countries, the increase and expansion of industrial production as well as the increasing urbanization rates are the indicators of economic development. However, air pollution has increased as a negative externality due to increasing industrialization and urbanization. The process of economic development has caused environmental degradation. Environmental degradation may include air, water and noise pollution and deforestation. Throughout the study, environmental degradation will be investigated through air pollution. In the study, the effects of increased air pollution on health will be discussed in light of past studies on human capital and economic development, and a systematic relationship among air pollution, health and economic development will be tried to be established. The aim of the study is to show the relationship among air pollution, health and economic development taking into consideration the theoretical and empirical studies in economic literature. While the relationship between economic development and air pollution is explained through the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, the relationship between economic development and health will be illustrated with the role of human capital in growth models. The health effects of air pollution will be supported by epidemiological studies.

20. yüzyılın ilk yarısında ülkelerin hızla sanayileşmesi, endüstriyel üretimin artması ve genişlemesi bunun yanı sıra artan kentleşme oranları ekonomik büyümenin ve gelişmenin göstergesidir. Fakat artan sanayileşme ve kentleşme ile birlikte negatif dışsallık olarak hava kalitesinde yaşanan bozulmalar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik büyüme hava kalitesinin bozulmasına neden olurken, artan gelir ile zenginleşen toplumlarda birey ve firmaların daha temiz üretime olan talepleri de artmaktadır. Ekonomik büyüme sürecinde gelirleri artarken ülkelerin çevresel kaliteye önem vermedikleri görülmüştür ve bu durum çevresel bozulmaya neden olmaktadır. Çevresel bozulma olarak hava, su ve gürültü kirliliği, ormansızlaşma ele alınabilir. Çalışma boyunca çevresel bozulma hava kirliliği altında incelenecektir. Ekonomik büyüme sürecinde artan emisyonların bireylerin sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu yapılan birçok epidemiyolojik çalışma ile gösterilmiştir. Hava kalitesindeki azalmalar nedeniyle bireylerin sağlıklarının bozulması, iktisadi olarak işgücü kaybına neden olmakta ve bireylerin yaşam kalitesindeki azalmaları tetiklemektedir. Ayrıca artan hava kirliliği, çevreyi koruma amaçlı yapılan harcamaların ve sağlık etkileri nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan sağlık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, iktisat literatüründe teorik ve ampirik çalışmalar ışığında hava kirliliği, sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gösterilmesidir. Ekonomik büyüme ve hava kirliliği arasındaki ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi yaklaşımı kullanılarak açıklanırken, hava kirliliği ve sağlık arasındaki ilişki yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile gösterilecektir. Çalışmada, ekonomik büyüme, hava kirliliği ve sağlık ilişkisi panel veri yöntemi kullanılarak ampirik olarak gösterilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan panel veri analizi OECD ülkelerini kapsayacak şekilde ve 1990-2014 yılları arasında elde edilen veriler ışığında yapılacaktır.