Investigation of Positive Body Image in Adults in Terms of Fear of Compassion


Creative Commons License

Deniz M. E., Bırni G.

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.309-315

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.309-315
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada yetişkin bireylerde olumlu beden imajının şefkat korkusu açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Şefkat korkusu; kişinin başkalarına şefkat göstermekten korkması, kişinin başkası tarafından ona gösterilen şefkatten korkması ve kişini kendisine şefkat göstermekten korkması olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın araştırma deseni ilişkisel tarama modelidir ve kartopu örnekleme modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 18-65 yaş arası 431 sağlıklı gönüllü (286 kadın ve 145 erkek) katılım sağlamıştır. Araştırmanın ölçme araçları demografik bilgi formu, Bedeni Beğenme Ölçeği ve Şefkat Korkusu Ölçeğidir. Örneklem dışlama kriteri psikiyatrik tanı sahibi olmaktır. Veriler için homojenlik ve normallik kontrolleri yapılmış; varsayımlar sağlandığı için Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Değişkenler ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Bulgulara göre bedeni beğenme ile şefkat korkusu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Alanyazında özellikle yeme bozukluğu gibi psikiyatrik tanılara sahip bireylerde şefkat korkusunun beden imajını anlamlı yordadığı görülmektedir. Bu çalışma ise psikiyatrik tanı almamış evren ve örneklem ile tasarlanmıştır ve anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu sonuca göre, şefkat korkusu için sağlıklı bireylerde olumlu yönde etkili bir değişken değil iken, patolojiye sahip bireylerde sağaltım için önemli bir değişken olabileceği yorumu yapılmıştır. Bağımsız gruplar için t testi bulgularına göre şefkat korkusunun üç alt boyutunda da cinsiyete bağlı anlamlı fark vardır. Erkeklerin şefkat korkusu kadınlara göre anlamlı daha fazladır. Bu sonuca göre erkeklerin şefkat almaktan, göstermekten ve kendisine göstermesinden korkmasında toplumsal cinsiyet rollerinin etkili olabileceği yorumu yapılmıştır. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.