LBGT+ BİREYLERİN YAŞAM DOYUMU, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN EBEVEYN KABUL REDDİNE VE YAŞAM BECERİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Yüksel Şahin F., Başar Gençer D.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Index Copernicus), vol.20, no.3, pp.311-330, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmanın amacı LGBT+ bireylerin yaşam doyumu, psikolojik sağlamlık, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin LGBT+ olmaya, ebeveyn kabulüne ve yaşam becerilerine göre incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı grubuna ulaşmada kartopu ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ve 18 yaşından büyük 171 LGBT+ gönüllüsü katılmıştır. Araştırmada verileri elde etmek için “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği”, “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği”, “Yetişkin Ebeveyn Kabul-Reddi Ölçeği (Kısa Form)”, “Yaşam Becerileri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, MANOVA-Wilks Lambda (λ) Testinden yararlanılmıştır. Bulgular ışığında, LGBT+ bireylerin yaşam doyumu, psikolojik sağlamlık, depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri LGBT+ olmalarına, ebeveyn kabulüne ve yaşam becerilerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Anne ve baba kabulü yüksek olan LGBT+ bireylerin yaşam doyumu ve psikolojik sağlamlık düzeyi daha yüksek; depresyon, anksiyete ve stres düzeyi daha düşük bulunmuştur. Yaşam becerileri yüksek olan LGBT+ bireylerin yaşam doyumu düzeyi ve psikolojik sağlamlık düzeyi daha yüksek; depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri daha düşük bulunmuştur. Ekonomik geliri yüksek olan LGBT+ bireylerin yaşam doyumu ve psikolojik sağlamlık düzeyi en yüksek çıkmıştır. Ekonomik geliri düşük olan LGBT+ bireylerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri en yüksek çıkmıştır. Eğitim düzeyi lisansüstü olan bireylerin yaşam doyumu düzeyi en yüksek, lise mezunlarının en düşük çıkmıştır. Eğitim düzeyi ortaokul olan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyi en yüksek, lise mezunlarının en düşük çıkmıştır. Eğitim düzeyi ilkokul olan bireylerin depresyon düzeyi en yüksek, lisansüstü mezunlarının en düşük çıkmıştır. Eğitim düzeyi ortaokul olan bireylerin anksiyete düzeyi en yüksek, lisansüstü mezunlarının en düşük çıkmıştır. Eğitim düzeyi ortaokul olan bireylerin anksiyete düzeyi en yüksek, ilkokul mezunlarının en düşük çıkmıştır. Sonuç olarak, araştırmanın bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.