5. SINIF KESİRLER SADELEŞTİRME-GENİŞLETME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİR MATERYAL ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Kadıoğlu H., Koç Ş. N.

FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2020, pp.229-242

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-242
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Problem Status and Purpose

The subject of fractions is one of the abstract topics that students first encounter in 5th grade. Fractions are the most abstract subject of elementary mathematics (Booker, 1996). This abstract subject material must be made concrete and understandable in the student’s mind. Skemp (1987) stated that children's interactions with concrete objects support their abstract understanding. In this direction, our aim is to help math teachers with our material we created and to provide effective learning for students.

Method

In this study, only pre-experimental design with post-test application was used. The sample of the study consists of 1 control and 1 experimental class of 5th grade students. In order to check whether the students are equivalent to each other in aspect of their preliminary information, the most recent mathematics exam results were taken into consideration. The material we prepared was analyzed by applying post-test to the control group and experimental group in order to measure the benefits.

Results

The recent math exam p-value (sig) of 0.000 applied to both groups shows that there is no significant difference between the groups. Meanwhile, the fact that the post-test p value (sig) of the groups was 0.008 (p <0.05) indicates a significant difference in favor of the post-test.

Discussion, Conclusion and Suggestions

The fact that the post-test p value (sig) of the groups was 0.008 (p <0.05) and that it was found that there was a significant difference in favor of the post-test achieved the purpose of the intended material. Therefore, it had a positive effect on student success. According to these results, our study can be deepened with different study groups, and researches can be made with large universe-sampling with quantitative methods.

Problem Durumu ve Amaç

Kesirler konusu öğrencilerin ilk olarak 5. Sınıfta karşılaştığı soyut konulardan biridir. Kesirler ilköğretim matematiğinin en soyut konusudur (Booker, 1996). Bu soyut konu materyal kullanılarak öğrenci zihninde somutlaştırılıp anlaşılır hale getirilmesi gerekir. Skemp (1987)  çocukların somut nesnelerle etkileşimlerinin soyut anlamalarını desteklediğini belirtmiştir. Bu doğrultuda amacımız, oluşturduğumuz materyalimiz ile matematik öğretmenlerine yardımcı olmak ve öğrencilerde etkili öğrenme sağlamaktır.

Yöntem

Bu çalışmada yalnızca son-test uygulamalı ön-deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 5. Sınıf öğrencilerden oluşan 1 kontrol sınıfı ve 1 deney sınıfı oluşturmaktadır. Öğrencilerin önbilgi olarak birbirlerine denk olup olmadığının kontrolü için, öğrencilerin en son yapılan matematik sınav sonuçları baz alınmıştır. Yapmış olduğumuz materyalin faydasını ölçmek adına kontrol ve deney grubuna son test uygulanarak analiz edilmiştir.

Bulgular

İki gruba da uygulanan son matematik sınavı p değerinin (sig) 0.000 olması grupların anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda grupların son test p değerinin (sig) 0,008 olması (p<0,05) son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Grupların son test p değerinin (sig) 0,008 olması (p<0,05) son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunun görülmesi tasarlanan materyalin amacına ulaştırmıştır. Dolayısıyla öğrenci başarısına olumlu yönde etkisi olmuştur. Bu sonuçlara göre çalışmamız farklı çalışma grupları ile çalışma derinleştirilebilir, nicel yöntemle geniş evren-örneklem ile araştırmalar yapılabilir.