AVESİS için Akademik Ontoloji


YÜZBAŞIOĞLU N. , Altuntaş N.

uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik Konferansı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 Eylül 2018, ss.1-5

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Saraybosna
  • Basıldığı Ülke: Bosna-Hersek
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Türkiye’deki ço^gu üniversite tarafından akademisyenlerin
bilgilerinin yayınlanması için Akademik Veri Yönetim
Sistemi (AVES'IS) kullanılmaktadır. Ancak bu sistem üniversite
bazlı olup kullanıcıya sınırlı ¸sekilde veri gösterimi sa^glamaktadır.
Mesela, belirli bir ilgi alanına sahip olan akademisyenlere
ula¸sılmak istendi^ginde, tüm akademisyenlerin ki¸sisel sayfalarının
gözle taranması gerekmektedir. Bu durumun üstesinden gelmek
için çalı¸sma kapsamında, AVES'IS için bir akademik ontoloji
olu¸sturulmu¸stur. Olu¸sturulan ontolojiden sorgu ve çıkarım için
SPARQL dili kullanılmı¸s ve sorgular hız sa^glaması dolayısıyla
Virtuoso sunucusu üzerinden yapılmı¸stır. Sorgu sonucu elde
edilen bilgi ve istatistikler son kullanıcıya tasarlanan web arayüzü
aracılı^gı ile gösterilmektedir. Önerilen sistem Yıldız Teknik
Üniversitesi, 'Istanbul Teknik Üniversitesi ve 'Istanbul Üniversitesi
olmak üzere Türkiye’nin en büyük üniversitelerinin 3 tanesinin
Bilgisayar Mühendisli^gi bölümüne ait AVES'IS sayfaları için test
edilmi¸s ve ba¸sarılı sonuçlar elde edilmi¸stir.

Most of the universities in Turkey use Academic
Data Management System (AVES'IS) in order to publish
academician information. However, this system is universitybased
so that it provides only limited information to users.
For instance, it is necessary to look at personal pages of all
academicians in the case of researching ones who have a specific
interest. In this study, an academic ontology for AVES'IS is
presented in order to handle this situation. SPARQL language
was used to query and retrieve the generated ontology, and the
queries were made through Virtuoso server due to the speed
it provides. The information and statistics obtained from the
queries are displayed to the end user through the designed web
interface. The presented system was tested for AVES'IS pages
of Computer Engineering departments at three of the biggest
universities in Turkey which are Yildiz Technical University,
Istanbul Technical University and Istanbul University, and gave
successful results.