Critical and Creative Thinking Levels of Pre-School Students


Creative Commons License

Taşdelen V., Tuncer B.

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.13, pp.591-604, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Okul öncesi dönem bireylerin tüm gelişim alanlarında hızla yetkinleştiği bir dönemdir. Bu dönemde edinilen kazanımlar yaşam boyu kullanılan becerilere dönüşür. Dolayısıyla kişilerin yaşam kalitesini arttıran, doyurucu ve mutlu bir hayat sürmesine yardımcı olan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri eğitimi de bu dönemde kritik öneme sahiptir. Öğrencilerin özelliklerini bilmek program geliştirme çalışmalarında ihtiyaçları belirlemede ve öğretmenin sınıf içi uygulamarına öğrencileri temel alarak yön vermesimnde oldukça önemlidir. Bu bağlamda yapılan çalışmada okul öncesi dönemdeki öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek, öğrencilerin yeterliklerini ve yetersizliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu süreçte 30 öğrenci gözlemlenmiştir. Veriler toplanırken araştırmacı tarafından oluşturulan gözlem formundan yararlanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafınfdan geliştirilen dereceli puanlama ölçeği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın program geliştirme uzmanlarına, ailelere, okul öncesi öğretmenlerine ve eğitim kurumu yöneticilerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir.