Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme Başarısına Etkisi


Creative Commons License

Orak S., Ermiş F., Yeşilyurt M. , Keser Ö. F.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.31, ss.118-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 31
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.118-139

Özet

ÖZ

Bu çalışma; kavram çarkının, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “kuvvet ve hareket” konusunu öğrenmedeki başarılarına olan etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için çalışmada, deney ve kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, 4 farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 372 öğrenci ile yapılmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler (N=189), konuyu, yapılandırmacı öğretim programında öngörülen etkinlikler kapsamında öğrenirken, deney grubundaki öğrenciler (N=183), yapılandırmacı öğrenme etkinliklerinin yanında kavram çarkı tekniğini de kullanarak konuyu öğrenmeye çalışmışlardır. Öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri, “Kuvvet ve Hareket Başarı Testi” ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler, t-testi kullanılarak çözümlenmiş ve böylelikle, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha çok başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen ve teknoloji eğitimi, Kavram çarkı diyagramı, Kuvvet ve hareket

ABSTRACT

This study was made in order to determine the effect of roundhouse diagram on the success in learning of force and motion unit, at 7th grade primary school student. For this reason, in this study, experimental and control groups were used with a semi-empirical method. Research was done with a total of 372 students studying at 7th grade in four different primary schools. While Students in the control group (N=189) were learning the unit within the scope of subjects in the constructivist curriculum activities, students in the experimental group (N = 183) were trying to learn the unit with roundhouse diagram along with the constructivist learning activities. Student‟s knowledge on "Force and Motion” was measured by an achievement test. The data obtained were calculated using t-test, and thus, the experiment group students than control group students were found to be more successful.

Key Words: Science and technology education, Roundhouse diagram, Force and motion.