Constructing the Career Identity of Academics: A Multiple Case Study on Distinguished Academics


Creative Commons License

BİRCAN H. M., ERDOĞMUŞ N.

Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.6, no.2, pp.211-228, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Recently, performance and ranking have come to the forefront in the evaluation of academics in the world and in Turkey. Studies on academics generally aim at listing academics, and it is seen that the educational processes that bring success to academics are not addressed. With this in mind, the purpose of this research is to examine the development of the careers of successful academics, defined as distinguished academics, and the construction processes of their career identities. A case study approach was adopted in the study, which was conducted using a qualitative research method. The research was conducted in two stages. In the first stage, a document analysis of an academic from the fields of social sciences and humanities (a), science and engineering (b), and health sciences and life (c) was conducted, and in the second stage, interviews were conducted with the academics. The transcribed interview documents were subjected to narrative analysis. As a result, it was found that distinguished academics constructed their career identities based on curiosity and continuous work. In constructing their career identities, role models influenced their careers in terms of work discipline and academic training. Their doctoral processes have influenced them both with their dissertations and with their advisors and occupy an important place. The publications they publish demonstrate their career success and are central to their lives. They carry out their work through international relationships, collaborations and teamwork. In addition, there are academic activities that are not publications, and these activities take a lot of time. Finally, distinguished academics have very important achievements and this is an important part of their career identity.
Son dönemde dünyada ve Türkiye’de akademisyenler değerlendirilirken performans ve sıralama öne çıkmaktadır. Akademisyenlerle ilgili yapılan çalışmalar genel itibariyle akademisyenleri listelemeye yönelik olup, akademisyenlere başarıyı getiren yetişme süreçlerinin ele alınmadığı görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, seçkin akademisyen olarak tanımlanan başarılı akademisyenlerin kariyerlerinin gelişim ve kariyer kimliklerinin inşa süreçlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan araştırmada, vaka çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma iki aşamalı yürütülmüştür. İlk aşamada sosyal ve beşerî bilimler (a), fen ve mühendislik bilimleri (b) ve sağlık bilimleri ve yaşam (c) alanlarından birer akademisyene ait önce doküman incelemesi yapılmış, ikinci aşamada ise akademisyenlerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Deşifre edilen mülakat dokümanları anlatı analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak seçkin akademisyenlerin kariyer kimliklerini merak ve sürekli çalışma üzerine kurdukları görülmüştür. Kariyer kimliklerini inşa ederken rol modeller kariyerlerini çalışma disiplini ile ve akademik olarak etkilemiştir. Seçkin akademisyenlerin doktora süreçlerinde doktora tezi onları geliştirmiş ve danışmanları onları olumlu yönde etkilemiştir. Çıkardıkları yayınlar kariyerlerinin merkezindedir ve kariyer başarılarının göstergesidir. Seçkin akademisyenler akademik çalışmalarını ekip çalışması ve iş birliği ile yürütmektedirler. Aynı zamanda kurdukları uluslararası ilişkiler de bu çalışmalarına destek olmuştur. Akademisyenlerin yaptıkları akademik işler yanında, vakitlerini alan yayın dışı akademik işleri de mevcuttur. Bütün bunların yanında seçkin akademisyenlerin önemli başarıları vardır ve kariyer kimliklerinde bu başarıyı vurgulamaktadırlar.