ANTIFUNGAL ÖZELLIKLERE SAHIP LAKTIK ASIT BAKTERILERI KULLANILARAK BEYAZ EKMEKTE KÜFLENMENIN ENGELLENMESI VE RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI


Creative Commons License

Durak M. Z.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.816-824

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.816-824
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

EkI!$ C#<>8R$ 4350!"!D!5035$ S38<35:3$ T"#K!"35;$ 34<3Din besleyici deDerini, duyusal özelliklerini ve raf ömrünü

geliItirmek için kullan/"#5$U3"353493"$K!8$A8A5$T"<#9/5/5$=#5/$9/8#$ST549!=T53"$73$:345T"T?!4$F13""!4"383$9#C!H$"#4:!4$

#9!:$K#4:38!"38!5!5$K!8$4#=5#D/$T"#8#4$UF9:38!"<34:30!8Q$'#4:!4$#9!:$K#4:38!"38!5!5;$K!=T-koruyucu etkisi uzun süredir

bilinen bir fonksiyon olmakla b!8"!4:3$K>$3:4!$"#4:!4$#9!:;$#93:!4$#9!:$73$C!08T?35$H38T49!:$T">I:>8<#"#8/="#$=#4/50#5$

!"!I4!"!0!8Q$ V4<34$ A8A5"38!5!5$ KT1>"<#9/5/5$ #5#$ 3:<35!5!$ 4AS"38$ T">I:>8<#4:#0/8Q$ '#4:!4$ #9!:$ K#4:38!"38!5!5$

S/8/5W/"/4$ A8A5"38!503$ 4AS$ U3"!I!<!5!$ !5C!K3$ 3::!D!$ K!"!535$ ST549!=T5"#8/$ #8#9/50#$ =38$ #"<#4:#0/8Q$E>$ X#"/I<#5/5$

#<#W/;$ON$S#84"/$')E$9>I"#8/5/5$#5:!S>5U#"$#4:!7!:39!$K3"!8"3<34$73$#5:!S>5U#"$F13""!D3$9#C!H$K#4:38!"38$!"3$K3=#1$

34I!$ C#<>8$ 34<3D!$ C#1/8"#=/H;$ 4AS"35<35!5$ 35U3""35<39!$ 73$ 8#S$ F<8A5A5$ >1#:/"<#9/5/$ 9#D"#<#4:/8Q$ J5$ 7!:8T$

#5:!S>5U#"$#5#"!1$9T5>W>50#$Y$K#4:38!5!5$#5:!S>5U#"$#4:!7!:3=3$9#C!H$T"0>D>$K3"!8"35<!I$73$#8#"#8/50#5$!4!$"#4:!4$

asit bakterisi ile maya starteri olarak HM3 (S.pastoriumZ$ 4>""#5/"#8#4$ AX$ S#84"/$ 34I!$ C#<>8$ C#1/8"#5</I:/8Q$

Fermentasyon süre9!5W3$PQ$73$NMQ$9##:"3803$34I!$C#<>8$F8534"38!503$H ;$:!:8#9=T5$#9!:"!D!;$<!48TK!=T"T?!4$#5#"!1$

K3"!8"35<!I:!8Q$G#C#$ 9T58#$K>$34I!$C#<>8"#80#5$34<34$=#H/"#8#4;$4T5:8T""A$4AS"350!8!"<39!$ :#4!H$30!"<!I$73$ L.

brevis- L.plantarum !"3$ C#1/8"#5#5$ 34<34:3$ 35$ !=!$ 9T5>X"#8$ 3"03$ 30!"<!I:!8Q$ [T5>X$ T"#8#4;$ K#1/$ "#4:!4$ #9!:$

K#4:38!"38!5!5;$34<34:3$K!=T$4T8>=>W>$T"#8#4$4AS$U3"!I!<!5!$35U3""3=!W!$ST549!=T5$UF9:380!D!$:39H!:$30!"<!I:!8Q