DROPOUT TENDENCY AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ITS REASONS (A Case Study in Şanlıurfa)


Şimşek H., Katıtaş S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.41-72, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anketle elde edilmiştir. Anketlerin uygulanma aşamasında, üç ayrı bölgeden basit tesadüfî yöntemle seçilen 16 ilköğretim okulu örnekleme alınmış ve bu okullarda öğrenim gören toplam 900 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında genel olarak %16,1 oranında okulu bırakma eğilimi saptanmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin, öğrencilerin rahatsız edici tutum ve davranışlara sahip olma durumlarının okulu bırakma eğilimleri açısından farklılık yaratan etkenler olduğu görülmüştür. Sosyal çevre etkenleri açısından bakıldığında; sosyal çevreden dışlanma, okulu bırakma eğilimi olan, okulu bırakmış ve okul başarısı zayıf olanlarla arkadaşlık kurma gibi faktörlerin okulu bırakma riskini belirgin biçimde arttırdığı görülmüştür. Okul etkenleri açısından bakıldığında; okuldan, öğretmenlerden ve yöneticilerden memnuniyetsizlik, öğretmen ve yöneticilerden gerekli yardım ve desteği bulamama, okul ortamında görülen kuralsız davranışların çokluğu gibi etkenlerin okulu bırakma eğilimini arttırdığı görülmüştür.