Uygulamalı Fen Kulüplerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

ÖZKAN G., ARSLAN S., UMDU TOPSAKAL Ü.

Ulakbilge Dergisi, vol.8, no.46, pp.251-258, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 46
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-08-4603
  • Journal Name: Ulakbilge Dergisi
  • Page Numbers: pp.251-258
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde çağın gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda fen eğitiminin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğu söylenebilir. Öğrencilerin günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmesi için eğitim-öğretim ortamında uygulamalar yapması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, uygulamalı fen kulüplerinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisini ve bu uygulamalara yönelik öğrenci görüşlerini incelemektir. Araştırma 2018-2019 bahar döneminde beşinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı okullarda okuyan toplam 12 öğrenci (6 kız, 6 erkek) yer almaktadır. Araştırma deseni olarak ön-test son-test tek gruplu deneysel desen seçilmiştir. Uygulamaya başlamadan önce ders planları hazırlanmıştır. Uygulama iki hafta boyunca haftada beş saat olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, üniversite laboratuvarlarında fen konu alanlarına uygun etkinlikler yapılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel veri toplama aracı Akınoğlu (2001) tarafından geliştirilen güvenilirliği 0.89 olan Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, nitel veri toplama aracı ise öğrenci günlükleridir. Araştırmanın nicel verileri SPSS programı ile analiz edilirken, nitel verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin deney öncesi ve sonrası tutum testi sonuçlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları öğrencilerin tutum testi puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrenci günlüklerindeki veriler analiz edildiğinde, öğrencilerin genel olarak fen dersine yönelik olumlu düşüncelerinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencileri, fen kulüplerinde iş birliği içinde kolay öğrenim gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.