On Altıncı Yüzyılda Gölbaşı


Creative Commons License

Öztürk S.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.121, pp.227-236, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ONALTlNCI YÜZYILDA GÖLBAŞI

Osmanlı devletinde toprağın idaresi ve vergilendirmesi devletin önem atfettiği

konuların başında geliyordu. Bu nedenle Osmanlı yöneticileri, toprağın vergilendi- ·

rilmesi, bu vergilenin tespit ve tescillivetahsili konu larında geçmişten tevarils edilen

zengin tecrübe birikiminden istifade ile birlikte toplum ve bölge şartları da dikkate

alınmak suretiyle yeni yöntemler geliştirilmişlerdir. Zira, İmparatorluğun savunması

ve iç güvenliğini sağlayacak bir ordunun kurulması ve bu ordunun iaşe, ibadete ve

techizatının temini ve d iğer pek çok kamu harcamalarının finansmanı meselesi Osmanlı

Devleti'nin olduğu kadar, çağdaşları bulunan pek çok sanayi öncesi ekonomilerin

de önemli sorunları arasında bulunuyordu. İşte savaş zamanında güçlü bir ordunun

teşkili ve önemli ölçüde finansmanı Osmanlı Devleti'nde toprakta timar sistemini

uygulamakla mümkün olmuştur.