Singapur Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İle Karşılaştırılması


Creative Commons License

Şeker M.

Turkish Studies, vol.9, no.2, pp.1417-1439, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.1417-1439

Abstract

Ülkelerin hazırladığı sosyal bilgiler öğretim programları, ders

içerikleri bakımından farklılık taşısa da sosyal bilgiler ile ilgili NCSS

(National Council for the Social Studies) tarafından yapılan

tanımlamaların belli bir anlayışla hazırlanmış olması sebebiyle benzer

yönlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Türkiye’de 1924, 1926,

1936, 1948, 1962, 1968 ve 1998 yıllarında farklı isimler altında olsa da

sosyal bilgiler alanında program geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 2004

yılına gelindiğinde sosyal bilgiler öğretim programında, dünyada

meydana gelen gelişmeler ve bu alanda yapılan çalışmalar göz önünde

bulundurularak bazı değişiklikler yapılmış, programda kazanımlara ve

etkinliklere yer verilerek bilgi, beceri, değer ve kavram gibi konulara yer

verilmiştir. Son olarak eğitim sisteminde 4+4+4 olarak da adlandırılan

bazı değişikliklerle sosyal bilgiler dersi ilkokul 4. sınıflar ve ortaokul 5.,

6. ve 7. sınıflar şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Türkiye’de olduğu gibi

Singapur’da da program çalışmaları, ilköğretim kademesinde 1984’te

başlamış ve 1999’da tamamlanarak yürürlüğe girmiş, 2008 ve 2012

yıllarında revize edilmiştir. Ortaöğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

ise 1. kademede 2005’te, 2. kademe ise 2006’da yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de sosyal bilgiler dersi ve öğrenme alanları; bilgi, beceri, değer

ve kavram boyutlarıyla ele alınarak “Sarmal Yaklaşım” doğrultusunda,

Singapur’da ise, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde “Genişleyen

Çevre Yaklaşımı” esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye ve

Singapur’un 2000’li yıllarda program geliştirme çalışmaları

doğrultusunda yürürlüğe koydukları sosyal bilgiler öğretim

programlarının içeriğini analiz ederek benzerlik ve farklılıklarını ortaya

koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma, doküman incelemesi

yöntemi kullanılarak hazırlanan nitel bir çalışmadır. Türkiye ve

Singapur Sosyal Bilgiler Öğretim Programları’na baktığımızda kazanım

ve etkinliklere yer verildiği, bunların bilgi, beceri, değer ve kavram gibi

konularla zenginleştirildiği görülmüş, ölçme ve değerlendirmede ise

genellikle süreç odaklılığın esas alındığı tespit edilmiştir.