Türkçe Ders Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Değerlendirme


HARMANKAYA M. Ö., TAŞKIN Y.

A. HALUK DURSUN ANISINA ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU DİL – TARİH – COĞRAFYA, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrenme ortamlarında kullanılan en etkili öğrenme-öğretme aracı olma özelliği gösteren ders kitapları gerek kolay erişilmesi gerekse öğrenme süreçlerini öğrencilere planlı bir biçimde sunması bakımından eğitim sürecinin en önemli materyali olma özelliği göstermektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2019) yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe ders kitapları, metin ve etkinlik temelinde öğretim süreçlerine yardımcı olur. Temalar; okuma metinleri ve etkinlikleri, dinleme/izleme metinleri ve etkinlikleri, serbest okuma metinleri ve tema sonu değerlendirmelerinden oluşur. Tema sonu değerlendirmeleri, yaklaşık olarak 16-24 saat aralığından oluşan bir ders işleme sürecinde öğrenilen bilgilerin çeşitli boyutlarının yoklandığı bölümdür. Bu açıdan öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki mevcut durumları ile ilgili olarak öğretmenlere dönüt vermesi ve öğrencilerin bilgi düzeylerini ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki tema sonu değerlendirme sorularını öğrenme alanları ve Bloom'un yenilenmiş taksonomisinin boyutlarına göre değerlendirmektir. Araştırmanın inceleme nesnesini Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden temel nitel desen ile gerçekleştirilen araştırmada, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler betimsel bir biçimde analiz edilerek öğrenme alanları ve bilişsel süreç boyutlarına göre tartışılmıştır