Foundations of the new institutional economics school


Kama Ö.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.183-204, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Recently, the New Institutional Economics is one of the leading movements that tend to appear more frequently in economic literature. All kinds of written or unwritten rules that help individuals to maintain stability, reduce uncertainty and organize their behavior can be considered as institutions. In other words, they can be seen as the rules of the game, giving individuals information about how the system works. At first glance, the concept of institutions and private property evokes the disciplines of sociology, politics and law but economists' interest on the subject (issue) is quite old. Considering performance of the overall structure of the institutions, there stands a divergence not only throughout time but also from one society to other during the same period. This study tries to draw a basic framework and main topics of the institutional analysis. Section IIprovides a broad overview of the old and the new institutionalism from a historical perspective. The contribution of the school with its main contributions is summarized in the next section. Conclusion and a general evaluation for the future research are presented in the last section.
Yeni Kurumsal İktisat Okulu iktisat literatürü içinde giderek daha fazla yer almaya başlayan akımların başında gelmektedir. Yazılı olsun olmasın belirsizliği azaltan, istikrarı sağlayan ve bireylerin davranışlarını düzenleyen her türden kuralı kurum olarak nitelendirmemiz mümkündür. Farklı bir tanımlama ile onları oyunun kuralları olarak görmek mümkündür. İlk bakışta kurumlar ve özel mülkiyet kavramları, sosyoloji, politika ve hukuk disiplinlerini çağrıştırmasına rağmen iktisatçıların bu kavramlara olan ilgisinin oldukça eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Okul, kurumların incelenmesinde farklı disiplinlerin bakış açısını barındırması ve matematiksel araçları kullanması nedeni ile Neoklasik iktisadın eksik kaldığı alanları doldurmaktadır. Kurumlar genel yapıları itibariyle, sadece zaman içinde değil, aynı dönemde toplumlar arasında da değişim göstermektedir. Söz konusu kurumsal farklılıklar toplumlar arasındaki gelişmişlik düzeyi ile tekrar gündeme gelmiş ve ayrıntılı bir inceleme konusu haline gelmiştir. Bu noktada az gelişmiş ülkelere yardımcı olabilmek, mevcut yapılardaki farklılıkların ve değişimin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması halinde mümkün olacaktır. Yapılan bu çalışmanın amacı Kurumsal iktisadın temel çerçevesini çizebilmek ve incelediği konu başlıklarını kısaca tanıtabilmektir.