Üniversitede Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Öğrencileri Örneği)


Creative Commons License

GÖNEL F., KAPLAN Z., ÜÇER S. E., Orhan G.

Technical Report, pp.44, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.44
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This project focuses on the relation between gender inequality and higher education in Turkey by means of Yıldız Technical University data set. The project scrutinizes cultural, patriarchal and socio-economic impacts such as family income, parental education and profession, on women?s access to higher education. It uses the survey technique in order to gather proper data. The findings of the research bounded by the YTÜ case will be discussed and assessed from a wider perspective. It?s aimed to perceive Turkey?s gendered higher education panorama and to interpret society?s approach to women?s higher education without generalizing the case. On the other hand, via research results, the project will try to discuss the relationship between gender inequalities and Turkey?s economic development. One may argue that these findings and arguments can contribute to forthcoming investigations questioning educational opportunities of women and social effects of their access to universities.

Bu proje, Yıldız Teknik Üniversitesi veri grubu aracılığıyla Türkiye?deki yüksek öğretim ile toplumsal cinsiyet eGitsizlikleri arasındaki iliGkiye odaklanmaktadır. Proje, kadınların üniversite eğitimine eriGimlerinde, öğrencilerin ailelerinin geliri, eğitim durumu ve meslekleri gibi kültürel, ataerkil ve sosyo-ekonomik etkileri irdelemekte ve çalıGma, uygun verileri toplamak için anket tekniğini kullanmaktadır. YTÜ ile sınırlandırılan araGtırmanın bulguları, daha geniG bir perspektiften tartıGılacak ve değerlendirilecektir. Sahadan elde edilen sonuçları genelleGtirmeden Türkiye?nin toplumsal cinsiyete göre yüksek öğretim manzarasını anlamak ve toplumun kadının üniversite eğitimine yaklaGımını yorumlamak amaçlanmıGtır. Öte yandan, yine çalıGmanın sonuçlarının yardımıyla, proje cinsiyet ayrımcılığı ve Türkiye?nin ekonomik kalkınması arasındaki iliGkiyi tartıGmaya çalıGacaktır. Bu bulgu ve tartıGmaların kadınların eğitim olanaklarını ve kadınların üniversiteye eriGiminin toplumsal etkilerini araGtıran olası çalıGmalara katkı sunabileceği söylenebilir.