Identifying Effective Factors in Increasing the Efficiency of Turkish Fire Department Organization


ütük a., Baraçlı H.

Verimlilik Dergisi, vol.58, no.1, pp.137-154, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.51551/verimlilik.1308254
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-154
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study is to identify and analyze the factors that contribute to the efficiency of the Turkish fire brigade organization. Methodology: In this study, a qualitative research was conducted using a semi-structured interview technique with 13 fire brigade chiefs. Socio-demographic and health information of the fire brigade chiefs were prepared in a standardized format, and then an open-ended question "What are your opinions and suggestions for increasing the efficiency of fire brigade organizations?" was asked. As a result, 26 different suggestions for increasing efficiency were gathered and evaluated based on their content, and categorized under 7 main topics (equipment, budget, legislation, human resources management, collaboration, standardization, organization), and analyzed. Findings: In this study, 26 different suggestions identified by the fire brigade chiefs for increasing the efficiency of fire brigade organizations were examined. Among these factors, ensuring standardization in fire brigade organizations, making professional regulations for fire brigade personnel, determining the norm staff numbers and enforcing occupancy requirements for these positions, establishing fire academies to train qualified fire brigade personnel, taking a leading role in disaster response for fire brigade organizations, and finally, creating a fire brigade law were the most emphasized factors. It is believed that improving these factors will enhance the efficiency of fire brigade organizations in Türkiye. Originality: While the literature studies on the fire department in Türkiye focus on efficiency, there is no study based on the opinions of the fire department heads. It is thought that this study can be a resource for policy makers to make regulations and determine strategies to increase the efficiency of fire departments.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye itfaiye teşkilatının verimliliğini artırmada etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve analiz edilmesidir. Yöntem: Bu çalışmada 13 itfaiye daire başkanı ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İtfaiye daire başkanlarının cevaplayacağı sosyodemografik bilgiler ile sağlık bilgileri standart formatta hazırlanmış ardından ‘İtfaiye teşkilatlarının verimliliklerini artırmak için görüş ve önerileriniz nelerdir’ açık uçlu sorusu, yöneltilmiştir. Bunun sonucunda verimlilik artırma adına 26 farklı öneri ortaya çıkmış ve içerikleri bakımından değerlendirilerek 7 konu başlığı (ekipman, bütçe, mevzuat, insan kaynakları yönetimi, iş birliği, standadizasyon, organizasyon) altında toplanmış ve analiz edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada, itfaiye daire başkanları tarafından; itfaiye teşkilatlarının verimliliğinin artırılmasına yönelik belirlenen 26 farklı öneri incelenmiştir. Bu faktörler arasında, itfaiye teşkilatlarında standardizasyonun sağlanması, itfaiye personeline yönelik mesleki düzenlemelerin yapılması, itfaiye personeli norm kadro sayılarının belirlenmesi ve bu kadrolarda doluluk zorunluluğunun uygulanması, nitelikli itfaiye personeli yetiştirilmesi için itfaiye akademilerinin açılması, afetlerde müdahale konusunda itfaiye teşkilatlarının öncülük rolünü üstlenmesi ve son olarak itfaiye kanununun oluşturulması en çok vurgulanan faktörlerdir. Bu faktörlerin iyileştirilmesiyle Türkiye'deki itfaiye teşkilatlarının verimliliğinin artacağı düşünülmektedir. Özgünlük: Türkiye'deki itfaiye teşkilatları hakkında yapılan literatür çalışmaları, verimlilik üzerine odaklanırken, itfaiye daire başkanlarının görüşlerine dayanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, itfaiye teşkilatlarının verimliliğini artırmak amacıyla politika yapıcıların düzenlemeler yapması ve stratejiler belirlemesi için bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.