ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYUSAL ALGI GELİŞİMİNİ ESTETİK OBJE SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Özdemir Balakoğlu M., Erol M.

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, vol.4, no.7, pp.328-344, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının duyusal algı gelişiminin seçtikleri estetik objeler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örneklem seçme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu katılımcılar İstanbul’da bir üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören 9 öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının seçtikleri estetik objeler ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirliği sağlama adına araştırmacı üçgenlemesi kullanılmıştır. Kodlayıcılar arası uyum ise .89 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları “öğretmen adaylarının duyusal algı gelişimi” teması adı altında açıklanmıştır. Bu temada “seçilen objenin estetik yönü, sanat eserine estetik ilgi, çevremizdeki estetik ve çevre ve sanatsal ürünün bütünleşmesi” gibi alt temalarla açıklanmıştır. Bu alt temalar çerçevesinde sanat ve estetik dersinde uygulanan duyusal algı yönteminin görsel algıyı geliştirdiği ve estetik duyarlılığı artırdığı söylenebilir. Ayrıca araştırmanın bulgularına dayalı olarak duyusal algı yönteminin daha küçük yaş gruplarında yapılabileceği önerilmiştir.