OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Uğur Ekşi E. G., Gürol A.

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.2115-2124

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2115-2124
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Program; amaçlara ulaşmak için bir tasarı olarak tanımlanabilir. Eğitim programı ise; öğrenene, okulda ve

okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlanabilir.

Başka bir değişle eğitim programı; istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği

yazılı doküman ya da eylem planı olarak da tanımlanmaktadır. Posner’ın eğitim programı çeşitlerine göre

beş çeşit program tanımlayabiliriz. Bunlardan ilki; tanımlanmış, tüm boyutları ile açıklanarak yazılı bir

doküman haline getirilmiş, otoritelerin onayladığı resmi programdır. İkincisi; okulda öğretmenin elinde

hayat bulan uygulamadaki programdır. Üçüncüsü; resmi programın kasıtlı bir şekilde öğretilmeyen,

atlanan kısmı olan ihmal edilen programdır. Dördüncüsü; resmi programın dışında planlı olarak

uygulanan, katılımların seçmeli ve gönüllü olarak olduğu, sosyal, kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri

içeren ekstra programdır. Son olarak beşincisi; okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan, yan ve

informal öğrenmeleri kapsayan, plansız gerçekleşen örtük programdır. Araştırmanın konusu oluşturan

örtük programı biraz daha açacak olursak; resmi programda açık olarak belirtilmeyen, toplumun norm ve

değerlerini içeren program çeşididir. Örtük program, her ne kadar resmi programda açık olarak belirtilmese

de öğrencilerin yaşantılarını ve öğrenme faaliyetlerini resmi program kadar etkilediği aşikârdır. Örtük

programın kapsamı resmi programa göre daha geniştir. Öğrenme sürecinde bu denli etkili olan örtük

programa ilişkin farkındalığın artması ve eğitim öğretim sürecinde bu program kapsamında da

düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin örtük programa

ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir araştırmadır ve nitel araştırma yöntemlerinden olgu

bilim deseni seçilerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumlarında

çalışan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme

formu verilmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verilerinin

analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi sonrasında öğretmenlerin örtük programa

ilişkin farkındalıkların yüksek olduğunu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim programı, örtük programı, okul öncesi eğitim, program