REFLECTIONS OF THE TERM POSTMODERNISM IN MUSIC AND PERFORMING ARTS


Creative Commons License

Uşen Ş.

The Journal of Academic Social Science, no.77, pp.558-570, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The term  “postmodernism”, starting to be used in 1950-60’s and growing up in 70’s is employed to express the new tendancies primarily in the field of art and architecture. The concept of postmodernizm caused many discussions in arts as well as in other fields. The examination of the modern concept leads us to the appearance of new pursuits. Nowadays postmodernism includes new approaches and new ways of thinking emerged in the extensive areas as; public order and functioning, legal theory, science philosopy, architecture, sculpture, visual arts, plastic arts, literature, music and performing arts. The artist in the context of postmodern art may use his or her creativity in total freedom and reflect life as it is in his or her work without any ties or attachments to a specific mission. Therefore this study in general, outlines of the understanding of postmodern art as well as examines its pioneers in music and performing arts and how this understanding is reflected in these art forms.           

Keywords: Postmodernism, Postmodern Music, Performing Arts, Postmodern Theatre, Postmodern Opera, Postmodern Dance.

“Postmodernizm” sözcüğü, ilk olarak 1950-60’lı yıllarda kullanılmaya başlanmış ve 1970’li yıllarda yaygınlaşarak öncelikle sanat ve mimari alanlarında, yeni eğilimleri ifade edebilmek için kullanılmıştır. Postmodernizm kavramı, başta sanat çevreleri olmak üzere, birçok farklı alanlarda tartışmalara sebep olarak, modernizmin sorgulanmasına ve yeni arayışların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde postmodernizm, toplum düzeni ve işleyişi, hukuk teorisi, bilim felsefesi, mimari, heykel, görsel sanatlar, plastik sanatlar, edebiyat, müzik ve sahne sanatlarının da bulunduğu, geniş bir alanda ortaya çıkan, yeni yaklaşım ve yeni düşünce biçimlerini kapsamaktadır. Postmodern sanat anlayışı çerçevesinde sanatçı, tam bir özgürlük içerisinde yaratıcılığını kullanabilmekte ve hiçbir misyona bağlı kalmadan yaşamı olduğu gibi yansıtabilmektedir. İşte bu çalışma, genel olarak postmodern sanat anlayışının ana hatlarını çizmekte olup, özellikle müzik ve sahne sanatlarındaki öncülerini ve bu sanat dallarına olan yansımalarını inceleme amacı taşımaktadır. 

 Anahtar kelimeler: Postmodernizm, Postmodern Müzik, Sahne Sanatları, Postmodern Tiyatro, Postmodern Opera, Postmodern Dans