Yerleşim Yeri Hiyerarşisine Göre Açık ve Yeşil Mekan Gereksiniminin Saptanması : Çanakkale Örneğinde


Creative Commons License

Ayaşlıgil Erbesler T.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), vol.45, no.3, pp.39-69, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemizde açık ve yeşil mekan gereksiniminin saptanmasında, imar ve İskan Bakanlığı tarafından 3194 sayılı imar Kanunu ile belirlenen yerleşim hiyerarşisine göre oluşturulmuş standartlar geçerlidir. Buna göre yerleşimlerde belediye sınırları içerisinde en az 7m2, aktif yeşil alan ayrılması gerekmektedir. Halbuki yerleşim alanlarında bu norma göre yeşil alan ayrılması, yalnızca alansal yeterliliğin sağlanmasından ibarettir. Ayrıca yerleşimilere göre değişen nüfusun yaş grubu dağılımının dikkate alınması; bireylerin boş zaman durumunun ve alışkanlıklarının, rekreasyonel gereksinimlerinin saptanması gerekmektedir. Kent gelişimi sürecinde açık ve yeşil mekan gereksiniminin Çanakkale örneğinde belirlenmesinde uygulanan yöntem ve diğer bazı çalışmalardan örnekler irdelenmiştir.