Bruselloz’a Karşı Antijen Yüklü Polimer Temelli Nanopartiküler Aşı Adaylarının Geliştirilmesi


Creative Commons License

Öztav S., Akmayan İ., Çoksu İ., Derman S., Özbek T., Abamor E. Ş.

INSAC International Researches Congress on Natural and Engineering Sciences (INSAC-IRNES'23), Konya, Turkey, 18 - 19 March 2023, pp.257-258

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.257-258
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 Bruselloz hayvancılıkta ciddi kayıplara sebep olan zoonotik bir hastalıktır. Ülkemizde Bruselloz‟a karşı koruma oluşturulması amacıyla S19 aşısı kullanılmaktadır fakat S19 aşısı büyükbaş hayvanlarda abortus gibi istenmeyen durumlara sebep olduğundan yeni aşı geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada da Brucella abortus bakterisine karşı aşı geliştirilmesine zemin hazırlanması amacıyla Brucella abortus Omp25 proteininin, ilk kez elde edilmiş olan Brucella abortus EipB proteininin ve bu proteinlerin PLGA (poli(laktik-ko-glikolik asit)) ile nanopartikül haline getirilmiş formülasyonlarının in vitro immünostimülan etkinlikleri incelenmiş ve in vivo hümoral yanıtı indükleme düzeyleri ölçülmüştür. Bu amaçla, in vitro çalışmalar kapsamında nitrik oksit tayini yapılmış, MTT (3- (4,5-dimetiltiyazol-2-il) -2-5difeniltetrazolyum bromür) ile sitotoksisite analizi gerçekleştirilmiştir. RAW-264.7 fare makrofaj hücreleri üzerinde sitotoksik etki göstermeyen Omp25 proteini için 16 μg/ml, EipB proteini için 64 μg/ml konsantrasyonları in vivo çalışmalarda BALB/c farelere kas içinden enjekte edilmiştir. 4‟er hafta arayla enjeksiyon yapılmış ve her enjeksiyondan önce farelerin mandibular veninden kan alınıp, santrifüj yapılmıştır. Santrifüj neticesinde elde edilmiş olan serumlardan ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) yöntemiyle antikor tayini gerçekleştirilmiştir. 4. enjeksiyonun akabinde antikor miktarlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artış görüldüğünde Brucella abortus bakterisi, koruma deneyi için farelere periton içinden enjekte edilmiştir. 4 hafta sonra fareler sakrifiye edilmiş ve koruma deneyi sonuçları için dalakları kanlı agara ekilmiştir. Mevcut koloni sayılarına göre rekombinant protein formülasyonlarının Brucella abortus‟a karşı koruyuculuk düzeyi ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre hem serbest halde protein hem de protein yüklü PLGA nanopartikülleri ile immünize edilen farelerin dalaklarından elde edilen kültürlerde bakteri koloni sayısının kontrol grubuna göre anlamlı bir düşüş gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu durum immünizasyonda kullanılan formülasyonların koruyuculuk düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar Omp25 ve EipB proteinlerinin ve bu proteinler ile hazırlanan nanoformülasyonların güçlü bir şekilde immünostimülan ve koruyucu etkinlik gösterdiğini açığa çıkarmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uygulanan formülasyonların gelecekte Bruselloz‟a karşı aşı adayı olarak kullanılma potansiyellerinin oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir.