II. Abdülhamid Dönemi Yıldız Fotoğraf Albümlerinin Siyasal-Sosyal ve Teknik açıdan İncelenmesi


Creative Commons License

ÇİÇEK E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.476-483, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2018.2653
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.476-483

Abstract

The meaning of the photo is literally means writing with the light. Because photographe is an expression reached from the ancient times and it is transferred as photographe with the combination of the words fotos: light, light - grafein: drawing, painting and writing. From this information, photography can be defined as controlling the light of objects and leaving a permanent mark on a surface with the help of some chemicals. Photography has been the contribution of many scientists and artists from the present day to the development of the art. At the beginning of the personages who are involved in the formation, promotion and development of photography art; Thomas Wedgwood, Sir John Herscel, Frans Joseph Nicephore Niepce, Louis Jacques Mande Daguerre, Hippolyte Bayard and William Henry Fox Talbot from England.

In this study; II. The Political-Social and Technical Investigation of the Yıldız Photo Albums during the Abdülhamit Period will be analyzed through selected examples. From the Osmanlı sultans II. Abdulhamit's interest in fine arts, liking photography and his photographing have led to the development and expansion of photography. Indeed, II. Abdulhamit is a preferred administrator of visual writing. In this sense he said: "Every painting is an idea, a political feeling that can not be expressed with a hundred pages of writing suggests manners, for which I am an irrational leader, I take advantage of the pictures." He has expressed. The documentary image has played an important role in the future of political and social events. At this point, Yıldız Photo Albums, which provided the Osmanlı cultural heritage to be moved from the past to the present day, were supported by the Sultan II.Abdulhamit.

                As a result; Yıldız Albums gave information about the general appearance of the Empire and the movements of the Osmanlı Empire. These albums were made with the aim of attracting foreign societies and destroying negative opinions about the Ottoman Empire.

                Key words: Art, Photography, Yıldız Photo Albums.

Fotoğraf sözcüğü, temel anlamıyla ışık ile yazı yazmak  anlamına gelmektedir.  Zira fotoğraf (photographe) eski yunandan günümüze ulaşmış bir ifade olup fotos: ışık,aydınlık - grafein: çizmek, resim yapmak ve yazmak kelimelerinin birleşimiyle günümüze Fotoğraf (photographe) olarak aktarılmıştır. Bu bilgilerden hareketle fotoğraf, cisimlerin ışığını kontrol altına alıp bazı kimyasalların yardımıyla bir yüzeye kalıcı iz bırakmak şeklinde tanımlanabilir. Fotoğraf sanatının dünden bugüne bulunuşundan gelişimine kadar birçok bilim insanı ve sanatçının katkısı olmuştur. Fotoğraf  sanatının oluşumu, tanıtımı ve gelişiminde  yer alan şahsiyetlerin başında; Thomas Wedgwood,  Sir John Herscel, Fransadan Joseph Nicephore Niepce, Louis Jacques Mande Daguerre, Hippolyte Bayard ve İngiltereden William Henry Fox Talbot yer almaktadır.

                Bu çalışmada; II. Abdülhamid Dönemi Yıldız Fotoğraf Albümlerinin Siyasal-Sosyal ve Teknik açıdan İncelenmesi seçilen örnekler üzerinden çözümlenmiştir. Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’in güzel sanatlara olan ilgisi, fotoğrafı sevmesi ve kendisinin de fotoğraf çekmesi fotoğrafın gelişimine ve yayılmasına sebep olmuştur. Nitekim II. Abdülhamid, görüntüyü yazıya tercih etmiş bir idarecidir. Bu anlamda  şunları söylemiştir: "Her resim bir fikirdir, yüz sayfalık bir yazı ile ifade olunamayacak siyasi hissi manalar telkin eder, onun için ben tahriri münderecattan ziyade, resimlerden istifade ederim." Dile getirmiştir. Belge niteliği taşıyan fotoğraf siyasal ve sosyal olayların geleceğe taşıması noktasında önemli bir işlev görmüştür. Tamda bu noktada Osmanlı’nın kültürel mirasının geçmişten günümüze taşınmasını sağlayan Yıldız Fotoğraf Albümleri Padişah II.Abdülhamid tarafından desteklenmiştir.

                Sonuç olarak; Yıldız Albümleri Osmanlı gözüyle İmparatorluğun genel görünümü ve yenileşme hareketleri ile ilgili fikir vererek yabancı toplumların ilgisini çekmek ve Osmanlı
hakkındaki olumsuz fikirleri yok etmek hedefi ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Fotoğraf, Yıldız Fotoğraf Albümleri.