Review Of Studies On Artificial Intelligence In Education


Tonbuloğlu İ.

3rd International School Principals Conference 22-25 June 2023, İstanbul, İstanbul, Turkey, 22 - 25 June 2023, pp.86-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86-87
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Revıew Of Studıes On Artıfıcıal Intellıgence In Educatıon

The use of artificial intelligence in education has received considerable attention in recent years. Researchers are investigating the potential effects of this technology on teaching, learning, assessment and collaboration. Within the scope of the research, postgraduate theses on artificial intelligence in education, registered in the thesis database of the Council of Higher Education (YÖK), were examined. When the literature is examined, it is seen that there is a lack of studies describing graduate theses on artificial intelligence in education in general. This paper aims to contribute to the literature in this respect. In the study; among the graduate theses with the word "artificial intelligence" in the title and abstract of the thesis, it covers the graduate theses under the subject of "Education and Training". A total of 28 master's and doctoral theses registered in the YÖK database between 1991 and May 2023 were reached. Within the scope of the paper, studies addressing different dimensions of education in the context of artificial intelligence were classified. The studies were analyzed in terms of method, subject, level, research design, etc. and reported descriptively. The study is expected to contribute to the studies on artificial intelligence in education by providing an overview and vision.

Keywords: Education personalization, machine learning, adaptive learning, artificial intelligence

Eğitimde Yapay Zeka Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

Dr. İsmail TONBULOĞLU

Öz

Yapay zekanın eğitimde kullanımı son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Araştırmacılar bu teknolojinin öğretme, öğrenme, değerlendirme ve işbirliği üzerindeki potansiyel etkilerini araştırmaktadır. Araştırma kapsamında eğitimde yapay zeka üzerine yapılandırılmış, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veritabanına kayıtlı lisansüstü tezler incelenmiştir. Literatür incelendiğinde eğitimde yapay zeka alanına yönelik lisansüstü tezlerin genel olarak betimleyen çalışmaların eksikliği görülmektedir. Bildirinin bu açıdan literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Araştırmada; tez adı ve özetinde “yapay zeka” kelimesi bulunan lisansüstü çalışmalardan, “Eğitim ve Öğretim” konusu altında bulunan lisansüstü tezleri kapsamaktadır. YÖK veritabanına kayıtlı 1991-2023 Mayıs tarihleri arasında yapılmış 28 adet yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Bildiri kapsamında yapay zeka bağlamında eğitimin farklı boyutlarına ele alan çalışmalar sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmalar yöntem, konu, seviye, araştırma deseni, vb. açılardan incelenerek betimsel olarak raporlanmıştır. Çalışmanın eğitimde yapay zeka üzerine yapılacak çalışmalara genel bir bakış ve vizyon sunarak katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim kişiselleştirilmesi, makine öğrenmesi, uyarlanabilir öğrenme, yapay zeka