Assessment of energy performance of a residential building in terms of life cycle energy consumption and CO2 emission


Creative Commons License

Mangan S. D., Koçlar Oral G.

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.2, pp.1453-1468

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1453-1468
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Konut binalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de, enerji tüketimi ve enerji tüketimine bağlı CO2 salımlarından yüksek oranda sorumlu olduğu bilinmektedir. Yeni konut binalarının tasarımında ya da mevcut konut binalarının iyileĢtirilmesinde enerji etkin yaklaĢımın dikkate alınmamasının çevresel problemlere yol açtığı da açıktır. Özellikle konut binalarında yenilenemeyen kaynakların kullanılması, kullanılan kaynakların kıt ve tükenebilir olması ve bu kaynakların kullanımına bağlı çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve yüksek enerji maliyetleri konut enerji performansının yaĢam döngüsü açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalıĢmada, konut enerji performansının iyileĢtirilmesine yönelik önerilerin farklı iklim bölgeleri için geliĢtirilmesi ve bu önerilere dayalı olarak konut binalarının enerji ve çevresel performanslarının yaĢam döngüsü çerçevesinde karĢılaĢtırmalı yöntem esas alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iyileĢtirme önerileri olarak bina sisteminin en etkin öğesi olan bina kabuğunun geliĢtirilmesi ve ve fotovoltaik (PV) sistemlerin bina kabuğuna entegre edilmesi ele alınmaktadır. GeliĢtirilen önerilerin binanın yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı üzerindeki etkisi, yaĢam döngüsü enerji ve CO2 analizleri gerçekleĢtirilerek değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımının azaltılmasında etkili olan öneriler farklı iklim bölgeleri için tartıĢılarak sunulmaktadır.