Bir konut binasının enerji performansının yaşam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı açısından değerlendirilmesi


Creative Commons License

Mangan S. D. , Koçlar Oral G.

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, cilt.2, ss.1453-1468

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1453-1468

Özet

Konut binalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de, enerji tüketimi ve enerji tüketimine bağlı CO2 salımlarından yüksek oranda sorumlu olduğu bilinmektedir. Yeni konut binalarının tasarımında ya da mevcut konut binalarının iyileĢtirilmesinde enerji etkin yaklaĢımın dikkate alınmamasının çevresel problemlere yol açtığı da açıktır. Özellikle konut binalarında yenilenemeyen kaynakların kullanılması, kullanılan kaynakların kıt ve tükenebilir olması ve bu kaynakların kullanımına bağlı çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve yüksek enerji maliyetleri konut enerji performansının yaĢam döngüsü açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalıĢmada, konut enerji performansının iyileĢtirilmesine yönelik önerilerin farklı iklim bölgeleri için geliĢtirilmesi ve bu önerilere dayalı olarak konut binalarının enerji ve çevresel performanslarının yaĢam döngüsü çerçevesinde karĢılaĢtırmalı yöntem esas alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iyileĢtirme önerileri olarak bina sisteminin en etkin öğesi olan bina kabuğunun geliĢtirilmesi ve ve fotovoltaik (PV) sistemlerin bina kabuğuna entegre edilmesi ele alınmaktadır. GeliĢtirilen önerilerin binanın yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı üzerindeki etkisi, yaĢam döngüsü enerji ve CO2 analizleri gerçekleĢtirilerek değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yaĢam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımının azaltılmasında etkili olan öneriler farklı iklim bölgeleri için tartıĢılarak sunulmaktadır.