Öğretmen Adaylarının Grafik Okuma ve Yorumlama Düzeyleri


Coştu B. , Coştu F., Ercan O.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.44, ss.194-213, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.194-213

Özet

Bu çalışma; fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünürlük konusunda grafik okuma, yorumlama, grafikteki veriler yardımıyla interpolasyon ve ekstrapolasyon yapma düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel tarama modellerinden örnek olay tarama modeli kullanılmıştır. Bu model kapsamında, çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir test kullanılmıştır. Hazırlanan testin pilot çalışması yapıldıktan sonra “Genel Kimya 1 ve 2” derslerini almış ve çalışmaya gönüllü katılan toplam 96 fen bilgisi öğretmen adayına bu test uygulanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler, basit istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler sonucunda, öğretmen adaylarının çözünürlük konusuyla ilgili grafik okumada, grafik yorumlamaya nispeten daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının, ekstrapolasyon yapma becerilerinin de istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, öğretmen adaylarının kavramsal bilgileri ile grafiksel becerileri arasında bir ilişki olmakla birlikte, grafik becerilerindeki eksikliklerin baskın olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, bilimsel süreç becerilerinden biri olan grafik çizme ile ilgili becerileri artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara rehber olacağına inanılmaktadır.