"PARKLARIN BİTKİSEL TASARIMINDA KULLANILAN TAKSONLAR: TRABZON KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ "


Tarakçı Eren E., Var M.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.200-213, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:2, Sayfa:200-213 Year: 2016, Vol: 17, Issue: 2, Pages: 200-213 http://edergi.artvin.edu.tr 200 | A Ç Ü O r m a n F a k D e r g 1 7 ( 2 ) : 2 0 0 - 213 Parkların Bitkisel Tasarımında Kullanılan Taksonlar: Trabzon Kent Merkezi Örneği Taxa Used in Planting Design in Parks: The Case of Trabzon City Centre Emine TARAKCI EREN1 , Mustafa VAR2 1Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye 2Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, TürkiyeÖzet

Park tasarımında, öncelikle alanın doğal (topoğrafyası, bitki örtüsü, mikroklima vb) ve fiziksel (mevcut yaya ve taşıt trafiği vb.) özellikleri iyi değerlendirilmelidir. Tasarım, alanın özellikleri ve sınırlarıyla uyumlu olmalıdır. Tasarımda doğayı mümkün olan tüm çeşitliliği ile kente taşıyacak doğal taksonlara ve yeşil alanlara yer verilmelidir. Kentlerdeki parklar, insan ve doğa arasında bozulan ilişkiyi dengelerken kent mekânına da fiziksel ve estetik değer sağlar. Parklardaki bitkilendirmeler ve kullanılan bitki türleri sahip oldukları çeşitliliklerinin yanı sıra ortaya koydukları doğal bitki örtüsü ve farklı kompozisyon tipleri bakımından önemlidirler. Bu çalışmada Trabzon kenti içerisindeki parklar (alan büyüklüğü 1 ha üzerinde olanlar) ve bu parklar içinde bulunan bitki kompozisyonları (bitkilerin ölçüleri açısından), bitki türleri ve doğallık oranları değerlendirilmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada beş farklı parkta toplam 103 farklı bitki taksonu belirlenmiştir. Bu bitkilerin ortaya koydukları çeşitlilikler, doğal ya da egzotik olma durumları ve bitkisel tasarımda ölçü açısından nasıl kullanıldıkları belirlenmiştir. Parklarda gerçekleştirilen bu çalışmada ölçü açısından değerlendirilen bitkisel komposizyonlar da en çok belirlenen hata dikim aralıklarına dikkat edilmemesi olmuştur.

Abstract

In the design of parks, natural (topography, vegetation, microclimate, etc.) and physical (current pedestrian and vehicle traffic, etc.) features of an area should be primarily evaluated in a careful way. The design must be compatible with the characteristics and limitations of space. Natural taxa and green areas that will bring nature into the city with all the possible variety should be included in the design. While urban parks balance the deteriorating relation between the human and nature, they also provide physical and aesthetic value to the urban space. Planting in parks and plant species used are important in terms of natural vegetation and different composition types they reveal in addition to their diversity. In this study, parks in the city of Trabzon (with the area size above 1 ha) and plant compositions in these parks (in terms of plants’ sizes), plant species and natural rates were assessed. In the study conducted for this purpose, a total of 103 different plant taxa were determined in five different parks. The diversity revealed by these plants, their being native or exotic and how they are used in planting design in terms of size were determined. In this study, which was performed in parks, the errow which was determined at most in planting compositions evaluated in terms of size has become not paying attention to planting distances