Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi


Kayak S., Köşkeroğlu Büyükimdat M.

16. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2023), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.590-596

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.590-596
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri

incelenmiştir. Çalışmada dijital okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılık

gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dallarında lisans eğitimi

görmekte olan ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya toplamda 253 öğretmen adayı katılmıştır.

Araştırma betimsel analiz yöntemiyle nicel olarak yürütülmüştür. Öncelikle araştırmacılar tarafından oluşturulan

Kişisel Bilgi Formu ile katılımcıların demografik bilgileri elde edilmiştir. Sonrasında diğer verilerin elde

edilmesi amacıyla orjinali Ng (2012) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışması Üstündağ, Güneş

ve Bahçivan (2017) tarafından yapılan Dijital Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 10 maddeden oluşan

tek faktörlü 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Türkçe’ye uyarlama çalışmasında geçerlilik güvenilirlik değeri

Cronbach Alpha 0,86 olarak bulunmuştur (Üstündağ, Güneş ve Bahçivan, 2017). Bu çalışma kapsamında ölçeğin

güvenilirliğine ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen

adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile devam ettikleri

bölüm arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. İngiliz Dili Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Anabilim

Dalı öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin Matematik Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet

değişkenine göre yapılan analizde, her ne kadar kız öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri erkek öğrencilerin

dijital okuryazarlık düzeylerinden yüksek çıkmış olsa da, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

bulunamamıştır. Tüm veriler ışığında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları incelendiğinde 5 üzerinden

3.58 ortalama ile öğretmen adaylarının yüksek bir düzeyde okuryazar oldukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital okuryazarlık, öğretmen adayı, eğitim fakültesi bölümleri.