A new model in teaching Turkish as a foreign language: Culture Days


Yazıcı E., Göktentürk T.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.48-77, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this this study, we aimed to develop Culture Days model for Turkish teaching to foreigners. The study was designed as action research. Firstly, we conducted a focus group interview with 7 C1 level students in academic year 2016-2017. Besides, via research diaries, we reached the similar findings like having a poor education process with regard to activities. The participants also stated that they want opportunities to transfer their cultures. Based on these findings, we concluded that an activity based on the foreign students’ culture could be helpful to improving their Turkish language skills. In line with the data obtained, the development process of the Culture Days model has begun. The observation records of the Culture Days conducted by Yıldız Technical University Language Workshop in 2016-2017 is a positive way to improve the attitudes of the participants towards learning Turkish. In the 2017-2018 academic year, we determine that the process needed a longer term in order to improve the language skills, and the preparation process added to Culture Days model thanks to attendance of mentors. Thus, the process spread over a 10-week period. After the Cultural Days process, we interviewed 20 B2 level participants and the data were analyzed by content analysis. According to the results coinciding with the researcher's diaries and observation data, Culture Days positively affected the 4 language skills of 20 participants. Finally, the proposed model can be beneficial in teaching different languages as a second language and foreign language.

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi için yeni bir modelin geliştirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada Kültür Günleri modelinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Uygulama odaklı aksiyon araştırması modelinde tasarlanan süreçte önce 2016-2017 eğitim-öğretim yılında C1 seviyesindeki 7 öğrenci ve 5 hoca ile kültür aktarımı hakkındaki görüşlerini belirlemek için iki ayrı görüşme yapılmıştır. Aynı dönemde araştırmacılar tarafından tutulan araştırmacı günlüklerinde, görüşmelerden elde edilen verilerle örtüşecek şekilde, katılımcıların etkinlikler yönünden eğitim-öğretim sürecini zayıf bulduğu, kültür aktarımı hususunda Türk kültürünün öğretimi kadar kendi kültürlerini de tanıtmak istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca kültür aktarımına dayalı etkinliklerin tasarlanmasının dil öğrenimi sürecini pozitif yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda 4 dil becerisini kapsayacak ve iki yönlü kültür aktarımını temin edecek Kültür Günleri modelinin geliştirilme sürecine başlanmıştır. 2016-2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Dil Atölyesi bünyesinde gerçekleştirilen Kültür Günleri’ndeki gözlem kayıtları katılımcıların Türkçe öğrenmeye yönelik tutumlarını pozitif yönde geliştirdiğini göstermektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise sürecin dil becerilerini geliştirmesi için daha uzun süreli bir uygulamaya ihtiyaç duyduğu görülmüş ve mentorluk süreci ile Kültür Günleri’ne hazırlık sürecinin de planlanması sağlanmıştır. Böylece süreç 10 haftalık bir periyoda yayılmıştır. Kültür Günleri sürecinin tamamlanmasından sonra C1 seviyesindeki 20 katılımcı öğrenci ile görüşme çalışması yapılmış ve veriler içerik analizi ile bulgulaştırılmıştır. Araştırmacı günlükleri ve gözlem verileri ile örtüşen sonuçlara göre Kültür Günleri yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 20 katılımcının 4 dil becerisini pozitif yönde etkilemiştir. Teklif edilen modelin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yanında farklı dillerin ikinci dil ve yabancı dil olarak öğretiminde fayda sağlayacağı da söylenebilir.