Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri


Orhan Ş. F.

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.3-879, 2013

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.3-879
  • Editors: Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öğret"m ortamları, B"l"s"m Teknoloj"ler"ne (BT) dayalı öğret"m araçlarının kullanımı "le çarpıcı b"r

b"ç"mde değ"s"me uğramaktadır. Günümüzde, herhang" b"r öğret"m teknoloj"s" kullanılmadan olusturu-

lan öğret"m ortamından söz etmek mümkün görünmemekted"r. D"ğer tara* an, öğrenme tarzı, b"reyler"n

öğrenme süreçler"nde etk"l" olan öneml" b"reysel farklılıklardan b"r" olarak uzun zamandan ber" üzer"n-

de çalısılan değ"skenlerden b"r"d"r. Öğret"m araçlarının, özell"kle de BT’n"n öğrenme sürec"nde kullanımı

ve öğrenme tarzı "l"sk"s" üzer"ne b"rçok arastırma yapılmaktadır. Her arastırmada b"rb"r"nden farklı tarz

türler", farklı ölçme araçları ve farklı BT entegrasyonları ele alınmakta ve "ncelenmekted"r. Bu bölümde,

vardıkları farklı sonuçlar açısından bu arastırmalar "rdelenmekte ve öğret"m teknoloj"ler"n"n basarılı olarak

öğrenme sürec" "le bütünlest"r"lmes"n"n arkasındak" temel öğe olan materyal tasarım "lkeler"n"n vardığı

sonuçlar özetlenmektedir.