Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri


Orhan Ş. F.

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.3-879, 2013

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.3-879
  • Editörler: Kürşat Çağıltay,Yüksel Göktaş, Editör

Özet

Öğret"m ortamları, B"l"s"m Teknoloj"ler"ne (BT) dayalı öğret"m araçlarının kullanımı "le çarpıcı b"r

b"ç"mde değ"s"me uğramaktadır. Günümüzde, herhang" b"r öğret"m teknoloj"s" kullanılmadan olusturu-

lan öğret"m ortamından söz etmek mümkün görünmemekted"r. D"ğer tara* an, öğrenme tarzı, b"reyler"n

öğrenme süreçler"nde etk"l" olan öneml" b"reysel farklılıklardan b"r" olarak uzun zamandan ber" üzer"n-

de çalısılan değ"skenlerden b"r"d"r. Öğret"m araçlarının, özell"kle de BT’n"n öğrenme sürec"nde kullanımı

ve öğrenme tarzı "l"sk"s" üzer"ne b"rçok arastırma yapılmaktadır. Her arastırmada b"rb"r"nden farklı tarz

türler", farklı ölçme araçları ve farklı BT entegrasyonları ele alınmakta ve "ncelenmekted"r. Bu bölümde,

vardıkları farklı sonuçlar açısından bu arastırmalar "rdelenmekte ve öğret"m teknoloj"ler"n"n basarılı olarak

öğrenme sürec" "le bütünlest"r"lmes"n"n arkasındak" temel öğe olan materyal tasarım "lkeler"n"n vardığı

sonuçlar özetlenmektedir.