Concrete Mixture Design with Decision Tree Algorithm for Low, Medium and High Strengths


Parim C., Güneş M. Ş., Dilbas H.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.37, no.4, pp.951-958, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this paper, the mixture design parameters for the mixture design of concretes with and without mineral additive (silica fume) were determined by compiling 3760 concrete data for 470 concrete series with the decision tree algorithm. Comments and analyzes were made on the results obtained. When the results of the decision tree algorithm were examined, the most effective parameters on the concrete mixtures were determined. Obtained results show that the most important parameter for each compressive strength range is cement dosage and other parameters come later depending on their importance. On the other hand, if high compressive strengths are desired, the fine matter content should be chosen close to the specified values, and it can be said that the gap-filling effect of the fine aggregate and the resultant compact concrete formation/high compressive strength relationship are shown. In addition, the result of the analysis obtained provides a solution with 75% accuracy to choose which mixture content and which amounts for different strength ranges. Thus, the suggestion that which concrete content can be selected for which strength, regardless of the details in the relevant standards developed for concrete mix design (for example, TS 802), is supported by the literature data.
Bu makale çalışmasında, mineral katkılı (silis dumanı) ve katkısız betonların karışım tasarımı için karar ağacı algoritmasıyla karışım tasarımı parametreleri 470 adet betona ait 3760 veri derlenerek belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar üzerinde yorumlar ve irdelemeler yapılmıştır. Karar ağacı algoritması sonuçları incelendiğinde, beton karışımları üzerinde en etkili parametreler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, her bir basınç dayanımı aralığı için en önemli parametre çimento dozajıdır ve diğer parametreler önem derecesine bağlı olarak daha sonra gelmektedir. Diğer yönden, yüksek basınç dayanımları arzulanması durumunda, ince madde içeriğinin belirtilen değerlere yakın olarak seçilmesi gerekli olup ince agreganın boşluk doldurucu etkisi ve sonucu olarak kompakt beton oluşumu/yüksek basınç dayanımı elde edilmesi ilişkisini göstermektedir denilebilir. Ayrıca elde edilen analiz sonucu farklı dayanım aralıkları için hangi karışım içeriğinden hangi miktarlarda seçilmesi gerektiğine %75 doğrulukla bir çözüm getirilmektedir. Böylelikle, beton karışım tasarımı için geliştirilmiş ilgili standartlardaki (örneğin, TS 802) detaylardan bağımsız olarak hangi dayanım için hangi beton içeriğinin seçilebileceği önerisi literatür verisi ile desteklenerek sağlanmıştır.