Güçlendirici Liderliğin Bilgi Paylaşımı Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Destek Davranışının Aracı Rolü: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma


Creative Commons License

İmamoğlu E. B., Turan A.

Istanbul Management Journal, vol.87, pp.27-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 87
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26650/imj.2019.87.0002
  • Journal Name: Istanbul Management Journal
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.27-48
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Information plays a crucial role in organizations. Managers share their power with subordinates, expect them to respond to information recieved from their enviroment and participate in decision-making processes in order to survive in a changing environment. Moreover, employees maintain organizational effectiveness and efficiency by sharing knowldge. In this context, employees should know their collegues well and help each other by sharing the right information at the right time. These reasons underline the importance of knowledge sharing. In this study, empowering leadership and perceived organizational support are discussed as predictors of knowledge sharing behavior. For this purpose, data was collected from 149 white-collar IT employees working in companies listed in “Bilişim 500”. The data collected through the knowledge sharing behavior, empowering leadership, and perceived organizational support scales was analysed by factor analysis in order to test the validation of the scales. Then Cronbach’s Alpha values were assessed for testing the reliability of the scales. Lastly, in order to test the hypothesis, hierarchical regression analysis was completed and the results were verified via PROCESS macro. The results suggest that the mediating role of perceived organizational support on the relationship between empowering leadership and knowledge sharing behavior is partially supported.

Bilgi işletmeler için hayati önem arz etmektedir. Değişen çevreyi takip etmek oldukça zor olduğu için yöneticiler astlarına kendi yetki ve sorumluluklarını dağıtmakta, onların da çevreden gelen bilgileri değerlendirip karar verme süreçlerine dahil olmalarını beklemektedir. Çalışanlar ise, edindikleri bilgileri çevresiyle paylaşarak örgüt içi etkinlik ve verimliliğin devamlılığını sağlamaktadır. Bu bağlamda, bilgi paylaşımında tarafların birbirlerini tanımaları ve doğru zamanda, doğru bilgiyi birbirlerine aktararak birbirlerine destek olmaları gerekmektedir. Bahsi geçen bu nedenler örgüt düzeyinde bilgi paylaşımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da bilgi paylaşımını tetikleyici unsurlar olarak güçlendirici liderlik ve örgütsel destek algısı ele alınmıştır. Bunun için “Bilişim 500” listesindeki işletmelerde görev yapan 149 bilişim sektörü çalışanından anket yoluyla veri toplanmıştır. Bilgi paylaşımı, güçlendirici liderlik, algılanan örgütsel destek ölçekleriyle elde edilen bu veriler öncelikle geçerlilik testi için faktör analizine tabi tutulmuştur. Daha sonra her bir ölçeğin Cronbach Alpha değerleri güvenilirlik için incelenmiştir. Son olarak hipotez testi için hiyerarşik regresyon analizi yapılmış ve bu analizin sonuçları PROCESS makrosu ile doğrulanmıştır. Araştırmanın sonucunda güçlendirici liderliğin bilgi paylaşımı davranışına etkisinde algılanan örgütsel desteğin kısmı aracılık rolü üstlendiği bulunmuştur.