REVIEWING THE PARSIFAL AND THE EUROPERAS 1&2 IN THE GLIMS OF THE CONCEPT OF “GESAMTKUNSTWERK”


Creative Commons License

Uşen Ş.

Journal of Social and Humanities Sciences Resorch, vol.7, no.53, pp.1174-1184, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the 19th century, during the period of revolutionary artistic movements, Richard Wagner began a new musical current by putting the concept of leitmotif” and the notion of “endless melody”. In the early 20th century, at the time when new explorations were seen in music and art, a new period began with the 12-tone system that A. Schoenberg developed. In this period John Cage, the student of Schoenberg, pioneered all musical and artistic activities and provided a different perspective by bringing innovations to the performing arts. Cage, who asserted the non-necessity of strict rules in order to make a composition, offered a new canvas for visual and aural arts by employing the different mediums altogether. In this article, the operas titled “Parsifal” and “Europeras 1 & 2” will be reviewed by glancing at the concept called “Gesamtkunstwerk” and it will be discussed whether or not the “Europeras 1&2” can be viewed as “Gesamtkunstwerk” by revealing the similarities and differences between these two operas.

Keywords: Wagner, Parsifal, Cage, Europeras 1&2, Gesamtkunstwerk 

19.yüzyılda, devrimci sanat hareketlerinin gerçekleştiği bir dönemde Richard Wagner, “leit motif” tekniği, “sonsuz ezgi” kavramı ve tüm sanat dallarını bir arada topladığı “Gesamtkunstwerk” kavramını hayata geçirmesiyle yeni bir müzik akımı başlatmıştır. 20.yüzyılın başlarında, müzikte ve sanatta yeni arayışların başladığı sırada, A. Schönberg’in 12 ton sistemini geliştirmesiyle birlikte yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde Schönberg’in öğrencisi John Cage, bütün müzikal ve sanatsal etkinliklere öncülük etmiş ve sahne sanatlarına getirdiği yeniliklerle farklı bir bakış açısı sağlamıştır. Kompozisyon yapmak için katı kuralların gerekli olmadığını savunan Cage, değişik ortamları bir arada kullanarak görsel ve işitsel sanatlara yeni bir giysi sunmuştur. Bu çalışmada, Parsifal ve Europeras 1 & 2 adlı operalar Gesamtkunstwerk kavramı ışığında incelenecek, bu iki opera arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konarak Europeras 1&2’ nin Gesamtkunstwerk sayılıp sayılamayacağı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Wagner, Parsifal, Cage, Europeras 1&2, Gesamtkunswerk Wagner, Parsifal, Cage, Europeras 1&2, Gesamtkunswerk