Branş Öğretmenlerinin BT ve Yazılım Dersi Öğretmenleri İle Bir Araya Gelme Nedenleri ve Sıklıkları


Creative Commons License

Kuru E., YILMAZ M. B.

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2 - 04 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapmakta olan branş öğretmenlerinin, öğrenme ve öğretme

ortamına entegre edilebilecek teknolojik araç ve ortamları kullanabilme yeterliliklerini belirleyerek bunun

birlikte çalıştıkları Bilişim Teknolojileri (BT) ve Yazılım dersi öğretmenlerinden hangi konularda ve ne sıklıkta

yardım aldıkları ile bağlantısını ortaya koymaktır. Araştırmaya 311 ortaokul branş öğretmeni katılmıştır.

Geliştirilen veri toplama araçlarındaki maddeler üzerinde faktör analizleri gerçekleştirilmiş ve branş

öğretmenlerinin öğrenme-öğretme ortamlarına entegre edilen araç ve ortamları kullanabilme yeterlilikleri ve

branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile bir araya gelme nedenleri isimli iki ölçek çıkarılmıştır. Ölçeklerin

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla .893 ve .925 olarak hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde,

branş öğretmenlerinin sosyal ağlar, donanım ve hazır materyal arama ve sunma alt boyutlarında kendi başlarına,

materyal geliştirme yazılımları ve kelime işlemci ve elektronik tablolama kullanma alt boyutları için yardım

alarak kullanabilecek düzeyde yeterli gördükleri belirlenmiştir. Bulguların incelenmesinden öğretmenlerin

önemli bir kısmının öğrenme ve öğretme ortamında BT açısından kendilerini yeterli gördükleri, buna rağmen

yine de BT dersi öğretmenlerinden görev ve sorumlulukları dışında işlerle ilgili yardım talep eden önemli sayıda

branş öğretmeninin var olduğu anlaşılmaktadır. Branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile bir araya gelme

nedenlerinde öğretmenlik ve BT hakkında sohbetin en düşük ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Yapılan

kümeleme analizi branş öğretmenlerinin, öğretim ortamlarında kullanılabilecek ortam ve araçlarla ilgili

yeterlikleri ve BT öğretmenleriyle bir araya gelme nedenleri ve sıklıkları açısından üç farklı kümede

toplandıklarını göstermiştir. Yeterlikleri en yüksek gruptaki branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile düzenli

bir araya geldikleri, düşük yeterlikteki öğretmenlerin BT öğretmenleri ile bir nebze daha fazla bir araya

geldikleri, orta yeterlikteki branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile iletişimlerinin ise son derecede sınırlı

olduğu anlaşılmaktadır.