A HOLISTIC OVERVIEW OF THE MIXED METHOD RESEARCH


Katıtaş S.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.49, pp.6250-6260, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering the widespread use of mixed research in social sciences in recent years, how important it is to find out the reasons that lead researchers to use mixed methods and to understand the nature of mixed research. Mixed-method research can be defined as research patterns involving at least one quantitative and one qualitative approach. Therefore, it is possible to say that in a research conducted with mixed methods, many methods that are foreseen by quantitative and qualitative approaches are used and the results obtained through these methods are combined with a holistic approach in order to answer research questions. In this study, mixed method research is handled with a holistic approach. In this context, mixed method research is primarily examined conceptually and the reasons for using the method are emphasized. Afterwards, information about the patterns used in the implementation of the mixed method research is given and the issues that need to be considered in selecting these patterns are emphasized. Then, mixed method research process is determined within the scope of determination of research purpose, determination of research questions, sample selection, data collection, analysis and interpretation of data. Finally, the validity types that are taken into consideration in the validity of mixed method researches are mentioned.

Son yıllarda karma araştırmaların sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanması dikkate alındığında, araştırmacıları karma yöntem kullanmaya yönelten nedenleri ortaya çıkarmanın ve karma araştırmaların doğasını anlamanın ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Karma yöntem araştırmaları en az bir nicel ve bir nitel yaklaşım içeren araştırma desenleri olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla karma yöntemle yürütülen bir araştırmada nicel ve nitel yaklaşımların öngördüğü pek çok yöntemin kullanıldığını ve araştırma sorularına cevap verebilecek şekilde bu yöntemler aracılığıyla elde edilen sonuçların bütüncül bir yaklaşımla birleştirildiğini söylemek mümkündür. Yapılan çalışmada da karma yöntem araştırması, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu kapsamda karma yöntem araştırması öncelikle kavramsal açıdan incelenmekte ve yöntemin kullanılmasına yönelik gerekçeler üzerinde durulmaktadır. Sonrasında karma yöntem araştırmasının uygulanması aşamasında kullanılan desenler hakkında bilgi verilerek bu desenlerin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulmaktadır. Daha sonra karma yöntem araştırma süreci araştırma amacının belirlenmesi, araştırma sorularının belirlenmesi, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması aşamaları kapsamında incelenmektedir. Son olarak karma yöntem araştırmalarında geçerliliğin sağlanmasında dikkate alınan geçerlilik türlerinden bahsedilmektedir.