Seismic Design in Architectural Education in Turkey


Er İ. E., Taştan H., Arabacıoğlu F. P.

World Congress of Urban Studies II: Disasters, Climate Crisis, Migration and Security, İstanbul, Turkey, 30 November - 02 December 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In earthquake-prone countries, earthquake-resistant design and seismic design are prominent concepts that need to be emphasized. In Turkey, undergraduate architecture education often covers these topics in the context of structural design courses. Nevertheless, there is still debate on how to include these topics in the overall architectural design process. In the literature, there are different studies using various qualitative and quantitative methods to address this issue. These studies emphasize the importance of addressing earthquake resilience and seismic design comprehensively and systematically in architectural education programs and incorporating these topics into the school curriculum. The aim of this study is to first review the relevant studies in the literature and then examine the existing curricula of architecture programs in higher education institutions in Turkey in terms of seismic design and to develop recommendations for improvement. The schools in Turkey were selected using the Times Higher Education international university rankings. Then, the architecture undergraduate programs of the selected schools were examined based on the concept of seismic design. The findings show that there are very few compulsory courses on seismic design, and these are generally analyzed by civil engineering department faculty members within the scope of structural design courses. In the conclusion section, suggestions for the solution to this problem are presented in line with the conclusions obtained from the analyzed studies.

Deprem riski taşıyan ülkelerde, depreme dayanıklı tasarım ve sismik tasarım konuları üzerinde önemle durulması gereken konulardır. Bu konular, ülkemiz mimarlık lisans eğitiminde genellikle strüktür dersleri kapsamında ele alınmakta; ancak mimari tasarım sürecinin bütününe nasıl entegre edilebileceği halen tartışılmaktadır. Literatürde, bu sorunu çözmeye yönelik çeşitli nitel ve nicel yöntemleri kullanan farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar, depreme dayanıklılık ve sismik tasarımın, mimarlık eğitim programlarında kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alınmasının ve bu konuların okul müfredatlarına dahil edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle literatürdeki ilgili çalışmaları incelemek, ardından da Türkiye'de belirlenen yükseköğrenim kurumlarında mimarlık programlarının mevcut eğitim planlarını sismik tasarım açısından incelemek ve bu programları iyileştirmeye yönelik önerileri geliştirmektir. Türkiye'deki okulların seçimi Times Higher Education uluslararası üniversite sıralaması kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra, seçilen okulların mimarlık lisans programları sismik tasarım kavramı esas alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, sismik tasarım konusunda çok az sayıda zorunlu ders olduğunu ve sismik tasarım konusunun genellikle inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından taşıyıcı sistem dersleri kapsamında incelendiğini göstermektedir. Sonuç bölümünde, incelenen çalışmalardan elde edilen çıkarımlar doğrultusunda bu sorunun çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.