The Effect of Traditional and Interactive Education on Hours Subject in Math Class


Creative Commons License

Yeşilyurt M., Çağlar Perçi Ş.

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.209-217

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.209-217
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim insan hayatında gerçekleşen istendik davranış değişikliğidir. Bu açıdan insan öğrenme sürecinde etkin bir rol üstlenmektedir. “John Dewey, yaparak yaşayarak öğrenme modelinin eğitim alanında uygulanışının ilk öncüsü olmuştur. Dewey’e göre okul, çocukları yaşama hazırlamaz, yaşamın birebir kendisidir. Eğitim, yaşam devam ettiği sürece devam eden bir faaliyet olduğu için öğrenme de buna bağlı olarak yaparak yaşayarak olmalıdır. Yaparak yaşayarak öğrenmede öğrenci, bilgiyi dışarıdan edilgen olarak almaz; bunun yerine bilgiyi sorgular, araştırır ve anlamlandırır. Öğrencilerin bu şekilde bilgiyi yapılandırarak edindikleri öğrenmeler onlar için daha önemlidir ve bu şekilde öğrenme sayesinde öğrencilerde bilginin kalıcılığı artmaktadır.” (Yeşiltaş, 2007) Bu doğrultuda, konuların somutlaştırarak öğrenciye öğretilmesi anlamlı öğrenme olması açısından önem arz etmektedir (Demirel, 2002). Matematik dersinde, ilkokul öğrencilerinin anlamakta zorlandıkları ve kavram yanılgıları olduğu düşünülen konu alanlarından bir tanesi de zamanı ölçmedir. Zaman, yaşananların peş peşe oluşuna göre kişinin zihninde oluşturduğu ve olayların sürüp gideceği ardı ve arkası olmayan soyut bir kavramdır (Sucu, 1996). Bu soyut kavramın somutlaştırılmış hali olarak ortaya saat çıkmaktadır. İlkokul matematik programında saat ve zaman konuları, ilkokul 1. sınıftan başlayıp her sene sarmal bir şekilde genişleyerek öğrencilere öğretilmeye çalışılır. Saatin kaç olduğunu söylemek çocuklar için sanıldığı kadar basit olmayabilir. Bu çalışmada geleneksel eğitim ile interaktif eğitimin üçüncü sınıf öğrencilerinin saatler konusunu öğrenme düzeyleri arasındaki farkı gözleyip ön ve son test yoluyla bu farkı ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamıza problem durumunu belirleyerek başladık ve problemi çözüme kavuşturacağını düşündüğümüz testler oluşturduk. Covid 19 sebebiyle deney ve kontrol gruplarımızı yedişer kişilik oluşturduk. Bu araştırmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin zaman ölçme konusu ile ilgili bilgi düzeylerini incelemek ve konuyu öğrenme ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve varsa yanlış öğrenmeleri tespit etmektedir. Çalışmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, Samsun ilinde bir devlet okulunda ilkokul üçüncü sınıfta okumakta olan toplam 14 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni tarama deseni olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından zaman ölçme konusundaki saatleri okuma kazanımı ile ilgili olarak geliştirilen veri toplama aracıyla elde edilmiştir. Hazırlanan veri toplama aracı belirtilen örneklemdeki öğrencilere 1 ders saati süresince uygulanmıştır. Öğrencilerin ölçme aracındaki maddelere verdikleri cevaplar doğru, yanlış olmaları ve boş bırakılma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen genel sonuçlara göre, öğrencilerin zaman kavramı ile ilgili karşılaştıkları güçlükler, yanılgılar ve yanlış öğrenmelerin; öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının karıştırılması, öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarının farkının ayırt edilememesi, “Geçe” ve “Var”  kavramlarının ne olduğunun anlamlandırılamaması, “Geçe” ve “Var” kavramlarının karıştırılması, saat gösterimlerinde yelkovan ilerletilirken akrebin ilerletilmemesi, akrebin saati, yelkovanın ise dakikayı gösterdiğinin bilinmemesidir. “Konuları küçük yaştaki öğrenciler için soyutluktan kurtarmak, öğrencilerin bilgiyi nasıl kazandıklarını onlara göstermek, bu şekilde onlara bilgiyi nasıl oluşturacaklarını öğretmek ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırmak için en uygun metodu seçmek önemlidir.” (Önder ve Ceran, 2012) Bu doğrultuda hem geleneksel hem de interaktif eğitimin somut olan yanlarından faydalanmaya çalıştık. Bilginin kalıcılığı ve öğrenmenin kolaylığı açısından teknolojik materyallerin kullanılması daha faydalıdır. Yapılan interaktif eğitim neticesinde son test analizine göre bilgi düzeyinin geleneksel eğitim uygulanmış olan gruba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İnteraktif eğitimle yapılan çalışmada derse katılımın yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Saat, Zaman, Matematik, İnteraktif Eğitim