A Comparison of Primary School 1st Grade Mother Tongue Course Curriculum: Turkey and England


Creative Commons License

Açıkgöz G. , Doğan M. C.

VI. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.100-101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-101

Abstract

The mother tongue course is a basic course at the center of all curricula. Students use their mother tongue throughout their education and training. In addition, the mother tongue has a very important place in the daily lives of students. Many stakeholders in the education system make curricula (curriculum) comparisons on the basis of countries. Comparing the curricula of the countries provides the necessary studies to be done by approaching the problems, developments and needs in the field of education from different perspectives. In this study, it is aimed to compare the mother tongue lessons taught to the first graders in England and Turkey, to reveal the similarities and differences, and to contribute to the Turkish curriculum. In this context, the main questions of the research are as follows:

1.     How are the Curriculums structured?

2.     What are the similarities and differences in terms of the aims of the Curriculum?

3.     What are the similarities and differences of the objectives in terms of content and quantity?

The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. A case study provides in-depth information about one or more cases (Johnson & Christensen, 2014). The data of the research was obtained through document analysis. Within the scope of the research, the British National Curriculum file published on the official website of the British Ministry of Education (https://www.gov.uk/) in 2013 and the Turkish Ministry of National Education official website (https://www.meb.gov.tr) were published in 2018 Turkish Curriculum file was examined. 

Within the scope of the research, the curricula of the first grade English and Turkish mother tongue courses in England and Turkey were examined and analyzed. As a result of the research, similarities and differences were determined between the mother tongue teaching programs in the two countries in terms of structure, purpose and achievements. Accordingly, when the structure of the curricula is examined, the achievements in the UK and Turkey curricula are grouped under basic skills. These skills are in the form of listening/watching, speaking, reading and writing in the Turkish curriculum. The English curriculum includes reading and writing skills. In this respect, reading and writing skills are similar. Listening/watching and speaking skills are only included in the Turkish curriculum. When the curricula are examined in terms of objectives, similar aims are found in the programs of both countries, such as developing reading and writing skills, expressing ideas effectively and clearly, and gaining a love and habit of reading. While 10 aims are determined in the Turkish curriculum, there are seven aims in the English curriculum. Different from the UK program, the Turkish program also includes different purposes such as the development of emotions, thoughts and imaginations, and the acquisition of national and spiritual values. When the curricula are examined in terms of targets, there are target-oriented acquisitions in the Turkish curriculum. These acquisitions are listed by coding under four basic skill areas. In the UK program, the achievements are called statutory requirements. In addition, guiding advisory notes are included under each statutory requirement. When the acquisitions of the Turkey and England curriculum were examined, it was seen that while the instructions in the Turkish lesson in Turkey were simpler, shorter and clearer, the instructions in the English lesson in England included higher level skills. When the acquisitions of both countries are analyzed quantitatively, there are 47 acquisitions in the Turkish curriculum and 51 in the English curriculum. As a result, it has been seen that the Turkish and UK curriculums show similarities. However, in the English curriculum, language, literacy and speaking fluency skills are seen as the key to success for all courses.

Ana dili dersi bütün öğretim programlarının merkezinde yer alan temel bir derstir. Öğrenciler bütün eğitim ve öğretimleri sürecinde anadillerini kullanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin günlük hayatlarında da ana dili çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim sisteminde yer alan birçok paydaş, ülkeler bazında müfredat (öğretim programı) karşılaştırmaları yapmaktadır. Ülkelerin öğretim programlarının karşılaştırılması eğitim-öğretim alanındaki sorunlara, gelişmelere ve ihtiyaçlara farklı perspektiflerden yaklaşarak gerekli çalışmalarının yapılmasını sağlar. Bunun yanında 2018 yılı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA verileri incelendiğinde “Okuma Becerileri” alanında Türkiye 466 puanla 40. Sırada yer almaktadır. İngiltere ise 504 puanla 14. Sırada yer alarak tüm ülkeler arasında önemli bir başarı göstermiştir. Bu çalışmada İngiltere ve Türkiye’de 1. sınıflara verilen ana dili dersleri öğretim programlarının karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının ortaya koyulması ve Türkiye öğretim programlarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel soruları şu şekildedir:

1.         Öğretim Programları nasıl yapılandırılmıştır?

2.         Öğretim Programlarının amaçları açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

3.         Hedeflerin içerik ve nicelik olarak benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, bir veya daha fazla durumla ilgili derinlemesine bilgi sağlar (Johnson & Christensen, 2014). Araştırmanın verileri ise doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında İngiltere Eğitim Bakanlığı (https://www.gov.uk/) resmi internet sitesinde 2013 yılında yayınlanan İngiltere Ulusal Müfredatı dosyası ve Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.meb.gov.tr) 2018 yılında yayınlanan Türkçe Öğretim Programı dosyası incelenmiştir.

Araştırma kapsamında İngiltere ve Türkiye’deki İngilizce ve Türkçe ana dili derslerinin birinci sınıf kademesine ait öğretim programları incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda iki ülkede yer alan ana dili öğretim programları arasında yapı, amaç ve kazanımlar açısından benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre öğretim programlarının yapısı incelendiğinde İngiltere ve Türkiye öğretim programlarında kazanımlar temel beceriler altında gruplandırılmıştır. Bu beceriler Türkiye öğretim programında dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. İngiltere öğretim programında ise okuma ve yazma becerileri bulunmaktadır. Bu açıdan okuma ve yazma becerileri benzerlik göstermektedir. Dinleme/izleme ve konuşma becerileri ise yalnızca Türkiye öğretim programında yer almaktadır. Öğretim programları amaçlar açısından incelendiğinde her iki ülkenin programında da okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin etkili ve açık bir şekilde ifade edilmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılması gibi benzer amaçlara rastlanmaktadır. Türkiye öğretim programında 10 tane amaç belirlenirken, İngiltere öğretim programında yedi tane amaç yer almaktadır. İngiltere programından farklı olarak Türkiye programında duygu, düşünce ve hayal dünyalarının geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin kazandırılması gibi farklı amaçlara da yer verilmektedir. Öğretim programları hedefler açısından incelendiğinde Türkiye öğretim programında hedefe yönelik kazanımlar bulunmaktadır. Bu kazanımlar dört temel beceri alanı altında kodlanarak sıralanmaktadır. İngiltere programında ise kazanımlar yasal gereksinimler olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca her bir yasal gereksinim altında rehberlik edici tavsiye notlara yer verilmiştir. Türkiye ve İngiltere öğretim programının kazanımları incelendiğinde Türkiye’deki Türkçe dersinde yönergeler daha basit, kısa ve net iken İngiltere’deki İngilizce dersinde yer alan yönergelerin daha üst seviye becerileri içerdiği görülmüştür. Her iki ülkenin kazanımları niceliksel olarak incelendiğinde Türkiye öğretim programında 47, İngiltere öğretim programında 51 kazanım bulunmaktadır. Sonuç olarak Türkiye ve İngiltere öğretim programlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ancak İngiltere öğretim programında dil ve okuryazarlık, konuşmada akıcılık becerileri tüm dersler için başarının anahtarı olarak görülmektedir.