Content Analysis of Studies Conducted on the Relationship between Problem solving Skills and Academic Success


Creative Commons License

Kurt G., Yeşilyurt M.

International Symposium of Education and Values-4, Karabük, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.884-899

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.884-899
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, problem çözme becerisi ile akademik başarı arasındaki ilişki hakkında yapılmış olan çalışmaların derinlemesine incelenmesi amacıyla  yapılmıştır. Çalışmada, bulunan akademik araştırmaların incelenmesi ve bu akademik araştırmalara genel bir bakış sağlayabilmek için İçerik Analizi yöntemi  kullanılmıştır İçerik analizi, gözlemden çok çözümleme yöntemidir,  mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren yöntemdir. Bu çalışmada incelenen araştırmaların bulunabilmesi  için, Google Scholar, Marmara Üniversitesi Tez Kütüphanesi, Eğitim Kaynak,  Dergipark, Google Akademik veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarının  arama bölümlerine “problem çözme”, “problem çözme becerisi, “problem çözme becerisinin akademik başarıya etkisi” anahtar kelimeleri yazılarak çok sayıda akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Bu akademik çalışmalardan “problem çözme becerisi”, “bireyin problem çözme becerisinin akademik başarıya etkisi” ve “bireyin yaşantısını, akademik başarısını” ele alan çalışmaların 9 tanesi  incelenmek üzere seçilmiştir. Çalışmaların 7’si alanında yazılmış makale iken 1’I alanında yazılmış yüksek lisans tezi, 1’i ise alanında yazılmış doktora tezidir. Çalışmalar Ç1, Ç2, Ç3, …, Ç9 şeklinde kodlanmıştır. Kodlanmış olan bu çalışmaların listesi ekte yer almaktadır. İncelenen çalışmaların içerikleri  sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Oluşturulan tablolarda çalışmaların toplandığı genel başlıkları ve çalışma kodları yer almaktadır.  Çalışma sonuçlarının, alanda yapılan araştırmalara genel bakış sağlaması, elde edilen bulguların karşılaştırılması, sonuçlarının tartışılması ve eksikliklerinin fark edilmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın güvenirliliğini sağlamak amacıyla oluşturulan tablolar, konusunda uzman olan kişilere gösterilerek onay alınmıştır. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda,  problem çözme becerisinin bireyin akademik başarısı başta olmak üzere  yaşantısının diğer yönlerini de etkilediği görülmektedir. Bu yönlere sonuç kısmında yer verilmiştir. Diğer elde edilen önemli sonuç ise eğitim sistemimizde problem çözme becerisine verilen önemin yetersiz kalmasıdır. Tüm bunların ışığında, sonuç olarak temel eğitim müfredatının yeniden düzenlenmesi gerektiği gerçeği bulunmuştur. 2023 Eğitim Vizyonunda da bu konuya yer verilmiştir. Çözüm önerisi olarak, temel eğitime gereğinden fazla akademik anlam ve içerik yüklemeden sade, çocuğun doğasına uygun bir yaklaşım  belirlenmelidir. Çocuklarımızın bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimi önemsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, problem çözme, akademik başarı, gelişim.

 

ABSTRACT

This research was conducted to examine in-depth studies on the relationship between problem solving skills and academic achievement. Content Analysis method was used in the study to examine the academic researches found and to provide an overview of these academic researches. Content analysis is an analysis method rather than observation, it is a method that standardizes existing data by summarizing, comparing or converting it into another form. Google Scholar, Marmara University Thesis Library, Education Resource, Dergipark, Google Academic databases were used to find the researches examined in this study. Many academic studies have been reached by writing the keywords "problem solving", "problem solving skill," the effect of problem solving skill on academic success "in the search sections of these databases. Of these academic studies, 9 studies dealing with "problem solving skill", "the effect of an individual's problem solving skill on academic achievement" and "an individual's life and academic achievement" were selected to be examined. While 7 of the studies are articles written in their field, 1 is a master's thesis written in the field and is a doctoral thesis written in the field. Studies were coded as C1, C2, C3,…, C9. The list of these coded studies is attached. The contents of the reviewed studies were classified and presented in tables. In the tables created, there are general headings where the studies are collected and their work codes. It is thought that the results of the study will contribute in terms of providing an overview of the researches in the field, comparing the obtained findings, discussing the results and recognizing the deficiencies. The tables created to ensure the reliability of the study were shown to the experts in their fields and their approval was obtained. In line with the data we have obtained, it is seen that problem solving skill affects other aspects of an individual's life, especially academic success. These aspects are included in the conclusion. Another important result is that the importance given to problem solving skills is insufficient in our education system. In the light of all these, the fact that the basic education curriculum should be rearranged has been found as a result. This issue is also included in the 2023 Education Vision. As a solution proposal, a simple approach appropriate to the nature of the child should be determined without adding too much academic meaning and content to basic education. The cognitive, emotional and physical multidimensional development of our children should be considered.

Keywords: Education, problem solving, academic success, development.