Kentsel Dönüşüm Projelerinde Monte Carlo Simülasyonu ile Süre Planlama


Creative Commons License

Tekin O., Başdoğan S.

5. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2021, pp.93-101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-101
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

93

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE SÜRE

PLANLAMASI

Oktay TEKİN 1, Serhat BAŞDOĞAN 2

1Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kırklareli / Türkiye

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Doğal afet, savaş, yangın, göç ve plansız bir şekilde sanayileşme gibi olaylar yaşadığımız kentleri

zaman içerisinde çeşitli şekillerde tahrip etmektedir. Bunun sonucunda da kentlerin; sosyal, ekonomik

ve fiziksel dokuları birtakım zararlar görmektedir. Bu kentler için çözüm önerileri olarak kentsel dönüşüm

projeleri karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile yaygınlaşan kentsel dönüşüm

projeleri; çok boyutlu, çok aktörlü, uzun ve karmaşık süreçlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu projeler

yapısı gereği, projenin hedeflenen tamamlanma süresini etkileyen birçok risk ve belirsizlik durumu ile

karakterize edilirler. Risk ve belirsizlik durumları hesaba katılmayan projelerde süre aşımı problemleri

meydana gelmektedir. Hedeflenen sürelerin aşılması ise; planlanan maliyetinin üzerine çıkılması, proje

paydaşları arasında anlaşmazlıkların yaşanması, yüklenicilerin ve yerel halkın mağdur olması gibi birçok

yeni problemlere sebep olmaktadır. Bu yüzden kentsel dönüşüm projelerinde risk ve belirsizlikleri

hesaba katan gerçekçi bir süre planlaması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Risk ve belirsizlikleri

istatiksel yapısı sayesinde hesaba katan ve proje yöneticilerine birçok yararlı çıktı sağlayan olasılıksal

bir süre planlaması yöntemi olan Monte Carlo Simülasyonu, bu ihtiyacın karşılanmasında önemli rol

oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm projeleri, süre planlaması ve Monte Carlo Simülasyonu

konuları hakkında literatür araştırmaları yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan yola çıkarak

elde edinilen bilgiler, kentsel dönüşüm projelerindeki süre aşımı problemine çözüm olmak ve hem akademide

hem de sektörde yer alan ilgili kişileri bu konuda bilgilendirmek amacıyla çeşitli başlıklar altında

açıklanmıştır. Ardından, toparlayıcı nitelikte bir sonuç yazılarak çalışma sonlandırılmıştır. Not: Bu çalışma

ilk sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.