Will the common agricultural policy be green?


Gönel F.

in: The Green Economy within the The Europe Green Deal, Funda H Sezgin,Esra Yüksel Acı,Rana Atabay Kuşçu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.19-34, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.19-34
  • Editors: Funda H Sezgin,Esra Yüksel Acı,Rana Atabay Kuşçu, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The European Green Deal has planned and announced by the European Union at the end of 2019, once again commits to using resources efficiently and a new competitive but environmentally friendly growth strategy. Since the world only knows the growth strategies that give damage to the environment, are far from being sustainable, and having increased carbon emissions in some fast-growing emerging market economies, it has difficulty in being environmentally friendly. In this sense, the Green New Deal is presented in a framework that challenges the conventional understanding of economic growth. The most important goal of the agreement, which is carried out in coordination with different strategies and projects, is to carry out a zero-carbon economic growth plan and program in 2050 without sacrificing growth. One of the sectors at the center of this coordination is the agricultural sector. The Common Agricultural Policy (CAP), which is almost as old as the EU and directs the agricultural sector in the member countries, is still the EU's most important and largest policy in terms of financing. Although the employment of the sector, whose contribution to EU-27 GDP is 1.3% on average as of 2020, has decreased over time, the sector supports the European Green Deal by directly covering areas such as smart agriculture, biodiversity, sustainable agriculture, a sustainable food system. This chapter will discuss the agricultural sector and CAP, the reforms it faced, and its potential future, which is tied with the Green New Deal.

2019 yılı sonunda Avrupa Birliği’nin planlayarak ilan ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı, bir kez daha kaynakları verimli kullanmayı, rekabetçi ancak çevre-dostu yeni bir büyüme stratejisini taahhüt ediyor. Ekonomik büyümenin çevre-dostu olmakta zorlandığı, aksine kimi hızlı büyüyen yükselen piyasa ekonomilerinde çevreyi tahrip eden, sürdürülebilir olmaktan uzak ve giderek karbon salımını yükselten büyüme stratejileri gözlemliyoruz. Bu anlamda, Yeşil Yeni Mutabakat, hegomonik ekonomik büyüme anlayışına meydan okuyan bir çerçevede sunuluyor. Farklı strateji ve projelerle koordineli yürütülen mutabakatın en önemli hedefi, büyümeden vazgeçmeksizin 2050 yılında sıfır-karbon bir ekonomik büyüme yanlısı plan ve program yürütebilmek. Bu koordinasyonun merkezinde yer alan sektörlerden biri de tarım sektörü. Nerdeyse AB ile yaşıt olan ve üye ülkelerdeki tarım sektörüne yön veren Ortak Tarım Politikası (OTP) hala AB’nin en önemli ve finansman açısından en büyük politikası. 2020 itibariyle AB-27 GSYH’na katkısı ortalama %1.3 olan sektörün istihdamı da zaman içinde hala düşmeye devam ediyor. GSYH katkısı ve istihdamdaki görece düşük rakamlarına rağmen tarım sektörü, bioçeşitlilik, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir gıda sistemi (Tarladan Sofraya projesi), temiz enerji gibi alanları doğrudan kapsayarak Avrupa Yeşil Mutabakatına destek vermektedir. Bu bölümde, tarım sektörü ve Yeşil Yeni Mutabakatı bağlayan OTP, karşı karşıya kaldığı reformlar ve gelecek potansiyeli ele alınacaktır.