Micromanagement in Educational Organizations


Kocabaş İ., Kılıç G. N., Demir Arıcı İ.

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC), İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2021, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada eğitim örgütlerinde görev yapan yöneticilerin göstermiş olduğu mikro yönetim uygulamalarının değerlendirmesi amaçlanmıştır. Mikro yönetim öznel bir terimdir, yöneticinin destek ve rehberlik amacı ile yaptığı davranışların çalışanlar tarafından baskı ve kontrol olarak algılanabileceği gri bir alandır. Bu bağlamda yöneticinin, çalışma arkadaşlarını seçimi ve yönetilmesinde kullandığı güç, örgütün yararına olmakla beraber astlarını bunaltmayacak ince bir çizgide olmalıdır. Bu noktada mikro yönetici ile mikro yönetici algısı arasında farklılaşma görülebilmektedir. Mikro yönetim modaya uygun, olumsuz, aşırı kullanılmış bir etiket haline gelmiştir. Bazı insanlar için, mikro yönetilebilir olmak kendi kendini gerçekleştiren bir algıdır. Sadece yönetiliyor olmak bile onlar için kötü bir eylemdir. Bireylerin faaliyetlerini etkilemeye ya da sorumlu tutmaya yönelik her girişim mikro yönetim olarak görülmektedir. Fakat birinin başkalarının faaliyetlerinden memnun olmaması, her zaman onun mikro yönetildiği anlamına gelmemektedir. Günümüz çalışma örgütlerinde, sızlanma, suçlama ve sorumluluktan kaçınma eğilimleriyle çalışanların birçoğu tarafınca ‘mikro yönetiliyorum’ şikâyeti yapılması öznel bir durumdur. Eğitim örgütlerinde de öğretmenler yöneticilerinin baskısı altında olduğunu düşünebilmektedir. Özellikle mesleki kıdemi artan öğretmenler daha genç olan yöneticileriyle çalışmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle okullarda yöneticilerin göstermiş olduğu mikro yönetim davranışlarının belirlenmesi okul liderinin gelişimi, örgüt ikliminin geliştirilmesi gibi amaçlarla önem kazanmaktadır. Okul yöneticilerinin mikro yönetim davranışlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama araştırması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, veri toplamak için 330 okul yöneticisine çevrimiçi araçlarla ölçek uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken basit doğrusal korelasyon ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın analiz süreci devam ettiği için bulgulara ve sonuçlara tam metinde yer verilecektir.