MÜHENDİSLİK ALAN MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE DİLİNE UYARLAMA ÇALIŞMASI PİLOT ARAŞTIRMA SONUÇLARI


Creative Commons License

Kadıoğlu H., Kocakaya R. A.

ASEAD 12. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2023, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin mühendislik alanlarına yönelik motivasyonlarının araştırılması için yabancı dildeki ölçeği Türkçe diline uyarlamak amaçlanmaktadır. Yüksek lisans tezi kapsamında yapılan bu çalışmada; ‘Unlocking Student Motivation: Development of an Engineering Motivation Survey’ isimli araştırmadan yararlanılmıştır. İngilizce dilinden Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin dil yeterliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Geri dönütler ile ölçek düzenlenmiştir. Ön çalışma olarak iki dildeki uygulaması Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerine belirli zaman aralığı ile yüz yüze şekilde yapılmıştır. İngilizce dilindeki orijinal ölçeğin güvenilirlik katsayısı Cronbach-Alpha değeri 0,854; uyarlama çalışması yapılan Türkçe dilindeki ölçek maddelerinin güvenirlik katsayısı CronbachAlpha değeri ise 0,920 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler neticesinde Türkçe diline uyarlanan ölçek maddelerinin orijinal ölçekle uygunluğu saptanmıştır. Daha sonrasında uyarlanan ölçeğin daha geniş ve yüksek çeşitliliğe sahip bir örnekleme uygulanması amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki 13 farklı mühendislik bölümü öğrencilerine, 6 Şubat depremi ve etkileri sebebiyle çevrimiçi olarak ulaştırılmış ve 153 öğrenci gönüllü olarak geri dönüş sağlamıştır. Katılımcıların %34,6’sı kadın olup, %65,4’ü ise erkektir. İngilizce dilindeki ölçek maddeleri 5 faktör üzerinden değerlendirildiğinden, uyarlanan ölçekte de güvenilirlik hesaplanırken 5 faktör için ayrı ayrı Cronbach-Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, faktör bazında da iki çalışmanın da güvenirlik değerlerinin birbirine çok yakın olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal çalışmadaki 5 faktör modeli ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; İlgi, başarı, beklenti, maliyet ve fayda değeri faktörleridir. Bazı maddelerin faktör yüklerinin değiştiği görülse de çok az sayıda maddenin faktör yapısının değiştiği görülmüştür. Ancak genel olarak 5 faktörlü yapıdan çıkılmamıştır. Açımlayıcı faktör analizinde ölçek 26 maddelik yapısı ile toplam varyansın %64,976’sını açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin KMO değeri 0,850’dir ve Bartlett’s testi anlamlıdır. Bu bulgular ışığında, uyarlanan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik kriterlerini sağladığı söylenebilir.