Happiness and Institutional Development


Creative Commons License

Aksoy T.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.56, pp.19-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: ABI/INFORM, EconLit, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-36
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, not only economic development differences, but also differences in institutional development and happiness attract the attention of economists. Although the relationship between economic indicators and happiness is widely discussed in the literature, the relationship between happiness and institutions has been neglected. The aim of this study is to investigate the effect of institutional development on happiness. To that and, data set of 131 developed and developing countries covering the 2005-2016 period was analyzed with panel data methods. According to the results, there is a positive and significant relationship between happiness and institutional development. While the countries with higher income levels are happier than the low-income countries, it appears that cyclical variables such as the rate of economic growth and inflation do not have a statistically significant impact on happiness. These results show that happiness is not merely a monetary phenomenon, and countries can increase the welfare of their citizens by improving institutions.

Günümüzde ülkeler arası ekonomik gelişmişlik farklarının yanı sıra, kurumsal gelişmişlik ve mutluluk farklılıkları da iktisatçıların dikkatini çekmektedir. Literatürde ekonomik göstergeler ile mutluluk arasındaki ilişki pek çok çalışma tarafından ele alınmışken, mutluluk ve kurumlar ilişkisi görece ihmal edilmiştir. Bu çalışmanın amacı kurumsal gelişmenin mutluluk üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla gelişmiş ve gelişmekte olan 131 ülkenin 2005-2016 yıllarını kapsayan veri seti panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre mutluluk ve kurumsal gelişme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Gelir seviyesi daha yüksek olan ülkelerin düşük gelirli ülkelere kıyasla daha mutlu olduğu görülürken, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi konjonktürel değişkenlerin mutluluk üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar, mutluluğun salt parasal bir olgu olmadığını ve ülkelerin kurumsal olarak kalkınarak vatandaşlarının refah seviyelerini artırabileceğini göstermektedir.