TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARINDA YER ALAN HİCAZ MAKAMINDAKİ ESERLERİN TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Creative Commons License

Uçar E., Sağer T.

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.9, no.1, pp.192-200, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Based on the argument that the human voice is also an instrument, there are more sensitive contents in the trainning of the vocal compared to other instruments. Because there are great differences between the instruments invented by man and the human voice in terms of standardization. For example, while variables depending on the physical capacity of a piano or guitar have little effect on the sound heard, this situation differs from person to person and varies greatly in human voice. On the other hand, although certain standards have been achieved in vocal trainning, especially in classical western music, it is difficult to reach certain standards in music genres that contain micro-tonal elements such as Turkish Music. The meşk method, which has been used in vocal training for Turkish music from past to present, is maintained as an effective method with the logic of deduction. However, it cannot be placed in a universal framework in the literature. In this study, TRT Turkish music repertoire, which has the most reliable and comprehensive contents in terms of Turkish music repertoire, was used in order to contribute to a universal literature on Turkish music vocal training. Due to the fact that it has its counterpart in the tampere system, 524 works in the hicaz makam in the TRT Turkish folk music repertoire have been analyzed structurally in terms of vocal training practices, and it has been tried to focus on the subject of Turkish music vocal training through the works in the hicaz makam.

 

Müzik eğitimi içerisinde önemli bir yere sahip olan ses eğitimine yönelik uygulamalar, bütün müzik tarzlarında titizlikle yürütülmesi gereken uygulamalardır. Bu önemi barındırmasının en büyük sebebi ham maddesinin insan sesi olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan sesinin de bir enstrüman olduğu savından hareketle sesin eğitimi konusunda diğer enstrümanlara göre daha hassas içerikler söz konusu olmaktadır. Çünkü insanın icat ettiği enstrümanlarla insan sesi arasında standardizasyon bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin bir piyanonun veya gitarın fiziki kapasitesine bağlı değişkenler duyulan sese çok az etki ederken insan sesinde bu durum insandan insana farklılık göstermekte ve çok fazla çeşitlenmektedir.  Öte yandan ses eğitimi konusunda özellikle klasik batı müziğinde belirli standartlar yakalanmış olsa da Türk Müziği gibi mikro tonal unsurları içerisinde barındıran müzik türlerinde belirli standartlara ulaşmak zorlaşmaktadır. Türk müziğine yönelik ses eğitimi konusunda geçmişten günümüze kadar kullanılan meşk usulü, tümden gelim mantığıyla etkili bir yöntem olarak sürdürülmektedir. Fakat literatürde evrensel bir çerçeveye oturtulamamaktadır. Bu çalışmada Türk müziği ses eğitimi konusunda oluşturulabilecek evrensel bir literatüre katkı sağlamak amacıyla Türk müziği repertuarı anlamında en güvenilir ve kapsamlı içeriklere sahip olan TRT Türk müziği repertuarından faydalanılmıştır. Tampere sistemde de karşılığının bulunması sebebiyle TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan hicaz makamındaki 524 eser ses eğitimi pratikleri bakımından yapısal olarak analiz edilerek, Hicaz makamındaki eserler üzerinden Türk müziği ses eğitimi konusuna odaklanılmaya çalışılmıştır.