The Validity and Reliability of Turkish Version of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology-2


Creative Commons License

Yılmaz M. B., Kavanoz S.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.12, no.32, pp.127-146, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 32
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.12064
  • Journal Name: JOURNAL OF TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-146
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The increasing investments in information and communications technology (ICT) and its reflection in educational settings have necessitated the interaction of educational stakeholders with ICT at different levels. However, the pressure to use information technology may not necessarily lead to its acceptance. For this reason, it is important to investigate to what extent all stakeholders in learning environments are willing to use new technologies offered. A number of theoretical models have been proposed to explain acceptance of technology by its users and identify the factors that influence individuals’ use of technology in a variety of domains including education. The aim of this study is to present a context-appropriate validated model that can be used to evaluate acceptance and use of any technology by users/consumers in Turkish context. In this study, the original English UTAUT2 was chosen for this purpose. After the scale was translated into Turkish in line with cross-cultural adaptation guidelines for self-report measures, the model was tested within the context of instructional technologies with a sample of 723 Turkish pre-service teachers at a state university. Exploratory factor analysis, Cronbach alpha correlation coefficients, and confirmatory factor analysis were used to examine the validity and reliability properties of the model. The results indicate that the validated Turkish version of UTAUT2 has acceptable fit indices and can be used for evaluating the acceptance and use of new technologies by Turkish consumers.The increasing investments in information and communications technology (ICT) and its reflection in educational settings have necessitated the interaction of educational stakeholders with ICT at different levels. However, the pressure to use information technology may not necessarily lead to its acceptance. For this reason, it is important to investigate to what extent all stakeholders in learning environments are willing to use new technologies offered. A number of theoretical models have been proposed to explain acceptance of technology by its users and identify the factors that influence individuals’ use of technology in a variety of domains including education. The aim of this study is to present a context-appropriate validated model that can be used to evaluate acceptance and use of any technology by users/consumers in Turkish context. In this study, the original English UTAUT2 was chosen for this purpose. After the scale was translated into Turkish in line with cross-cultural adaptation guidelines for self-report measures, the model was tested within the context of instructional technologies with a sample of 723 Turkish pre-service teachers at a state university. Exploratory factor analysis, Cronbach alpha correlation coefficients, and confirmatory factor analysis were used to examine the validity and reliability properties of the model. The results indicate that the validated Turkish version of UTAUT2 has acceptable fit indices and can be used for evaluating the acceptance and use of new technologies by Turkish consumersThe increasing investments in information and communicationstechnology (ICT) and its reflection in educational settings havenecessitated the interaction of educational stakeholders with ICT atdifferent levels. However, the pressure to use information technology maynot necessarily lead to its acceptance. For this reason, it is important toinvestigate to what extent all stakeholders in learning environments arewilling to use new technologies offered. A number of theoretical modelshave been proposed to explain acceptance of technology by its users andidenti
fy the factors that influence individuals’ use of technology in a
variety of domains including education. The aim of this study is topresent a context-appropriate validated model that can be used toevaluate acceptance and use of any technology by users/consumers in Turkish context. In this study, the original English UTAUT2 was chosenfor this purpose. After the scale was translated into Turkish in line withcross-cultural adaptation guidelines for self-report measures, the modelwas tested within the context of instructional technologies with a sampleof 723 Turkish pre-service teachers at a state university. Exploratoryfactor analysis, Cronbach alpha correlation coefficients, andconfirmatory factor analysis were used to examine the validity andreliability properties of the model. The results indicate that the validated Turkish version of UTAUT2 has acceptable fit indices and can be used forevaluating the acceptance and use of new technologies by Turkish
consumers.B
ilgi ve iletişim teknolojisine artan yatırımların eğitim ortamlarınada yoğun şekilde yansıması eğitim alanındaki tüm paydaşların
buteknolojiler
ile farklı düzeylerde etkileşimini gerekli kılmaktadır. Ne var
ki
kullanıcısı olma
 
zorunluluğu her zaman bilgi ve iletişim teknolojilerini
 
kabullenme anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle, öğrenme ortamlarındakitüm paydaşların sunulan teknolojileri ne ölçüde kullanmaya istekliolduklarının araştırılması önemlidir. Kullanıcıların teknoloji
kabullerini
açıklamak ve bireylerin teknolojiyi eğitim de dâhil çeşitli alanlardakullanmasını etkileyen faktörleri tanımlamak için bir çok kuramsal
model
ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji kullanıcı vetüketicilerinin
 herhangi bir teknoloji
 yi kabul ve kullanımınıdeğerlendirmek için kullanılabilecek Türkçe uygun bir model sunmaktır.Bu amaçla Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli
-2 (TKKBM-
2) ölçeği, ölçek yerelleştirme süreçlerine uygun bir şekilde Türkçe’yeuyarlandıktan
 sonra 7
23 aday öğretmene öğretim teknolojileribağlamında uygulanarak test edilmiştir. Modelin geçerlik ve güvenirliğiniincelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, Cronbach Alpha korelasyonkatsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.
Modeli yans
ıtan
 
 Türkçe ölçek üzerinde yapılan açımlayıcı faktör analizleri
 
sonuçlarıincelenmiş ve
 
bir madde (madde 15) çıkarıldıktan sonra özgün ölçektevar olan sekiz alt boyutlu yapıya ulaşılabilmiştir. Bu yapıyla ilgiligerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi
 
bulguları da
 TKKBM-2'nin
 Türkçe versiyonunun kabul edilebilir uyum indislerine sahip olduğunuve sunulan teknolojilerin Türk tüketicileri tarafından kabul vekullanımını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir
Bilgi ve iletişim teknolojisine artan yatırımların eğitim ortamlarına da yoğun şekilde yansıması eğitim alanındaki tüm paydaşların bu teknolojiler ile farklı düzeylerde etkileşimini gerekli kılmaktadır. Ne var ki kullanıcısı olma zorunluluğu her zaman bilgi ve iletişim teknolojilerini kabullenme anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle, öğrenme ortamlarındaki tüm paydaşların sunulan teknolojileri ne ölçüde kullanmaya istekli olduklarının araştırılması önemlidir. Kullanıcıların teknoloji kabullerini açıklamak ve bireylerin teknolojiyi eğitim de dâhil çeşitli alanlarda kullanmasını etkileyen faktörleri tanımlamak için bir çok kuramsal model ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji kullanıcı ve tüketicilerinin herhangi bir teknolojiyi kabul ve kullanımını değerlendirmek için kullanılabilecek Türkçe uygun bir model sunmaktır. Bu amaçla Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 (TKKBM-2) ölçeği, ölçek yerelleştirme süreçlerine uygun bir şekilde Türkçe’ye uyarlandıktan sonra 723 aday öğretmene öğretim teknolojileri bağlamında uygulanarak test edilmiştir. Modelin geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, Cronbach Alpha korelasyon katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Modeli yansıtan Türkçe ölçek üzerinde yapılan açımlayıcı faktör analizleri sonuçları incelenmiş ve bir madde (madde 15) çıkarıldıktan sonra özgün ölçekte var olan sekiz alt boyutlu yapıya ulaşılabilmiştir. Bu yapıyla ilgili gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi bulguları da TKKBM-2'nin Türkçe versiyonunun kabul edilebilir uyum indislerine sahip olduğunu ve sunulan teknolojilerin Türk tüketicileri tarafından kabul ve kullanımını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir.