Çevre Etiği Farkındalığı ve Sürdürülebilir Çevre Tutumu Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Tekiroğlu A., Hayır Kanat M.

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.59, pp.630-645, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to examine Social Studies teachers' awareness of environmental ethics and their attitudes towards sustainable environment in terms of various variables and to analyze the relationship between environmental ethics awareness and attitude towards sustainable environment. The study group of the research consists of 207 Social Studies teachers working in official secondary schools and imam hatip secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in Sarıyer, Esenler, Kâğıthane and Beylikdüzü districts of Istanbul. "Environmental Ethics Awareness Scale", "Sustainable Environmental Attitude Scale" were used as data collection tools and "Personal Information Form" to collect demographic information. As a result of the analysis of the data, it was found that the teachers have high environmental ethics awareness. It was determined that environmental ethics awareness differed according to the variables of taking environmental lessons and being a member of non-governmental organizations, institutions or organizations related to the environment, and that environmental ethics awareness did not differ in terms of participating in in-service trainings related to gender, service time and environment. As a result of the research, it was concluded that teachers' attitudes towards sustainable environment are at a high level. It was determined that their attitudes towards sustainable environment differ according to the variables of gender, year of service, taking curses related to the environment, being a member of an environmental non-governmental organization, institution or organization; In addition, it was determined that there is a moderate, positive and significant relationship between teachers' awareness of environmental ethics and their attitudes towards sustainable environment.

Keywords: Environment, environmental ethics, sustainable environment, social studies teacher, İstanbul

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çevre etiği farkındalıkları ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve çevre etiği farkındalığı ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Sarıyer, Esenler, Kağıthane ve Beylikdüzü ilçelerinde MEB’e bağlı resmi ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan toplam 207 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘’Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği’’, ‘’Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeği’’ ve demografik bilgileri toplamak için ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğretmenlerin yüksek çevre etiği farkındalığına sahip olduğuna ulaşılmıştır. Çevre içerikli ders alma ve çevre ile ilgili sivil toplum örgütü, kurum veya kuruluşa üye olma değişkenlerine göre çevre etiği farkındalıklarının farklılaştığı; cinsiyet, hizmet süresi ve çevre ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma bakımından çevre etiği farkındalığının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, hizmet süresi, çevre içerikli ders alma, çevre ile ilgili sivil toplum örgütü, kurum veya kuruluşa üye olma değişkenlerine göre sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının farklılaştığı çevre ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma açısından sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ek olarak, öğretmenlerin çevre etiği farkındalıkları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Etiği, Sürdürülebilir Çevre, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, İstanbul